Jong en Dynamisch: De Wadden

Cover Jong en dynamisch

7 boeiende lezingen van: Greetje van den Bergh, Salomon Kroonenberg, Peter Herman, Henk Folmer, Otto S. Knottnerus, Pavel Kabat, Theunis Piersma. Download de pdf (1,5 Mb).

Waddenlezingen

In 2009 is de Waddenzee geplaatst op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Naar aanleiding van dit heuglijke feit organiseerden de Nationale UNESCO Commissie en de waddenacademie in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar in 2010-2011 een lezingenreeks over dit unieke gebied, waarbij het waddengebied vanuit verschillende invalshoeken werd beschouwd. 

De lezingenreeks werd gehouden in het Rijksmonument de Kanselarij te Leeuwarden.
Moderator was Drs. Bert Looper, directeur van Tresoar (Fries Historisch en Letterkundig
Centrum).

Van iedere lezing verscheen een artikel in het Friesch Dagblad. Alle lezingen nu gebundeld in het boekje ‘Jong en Dynamisch; De Wadden’, met een voorwoord van Bert Looper, moderator van de lezingen en directeur van Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum. U kunt het boekje in de linkerkolom downloaden. Hieronder vindt u een overzicht met linken naar de lezingen zoals ze verschenen in het Friesch Dagblad.

Overzicht lezingen

Werelderfgoed meer dan een mooi plaatje

Op maandag 4 oktober 2010 werd de eerste van zeven Waddenlezingen in de Kanselarij gehouden door drs. Greetje van den Bergh, (voorzitter Nationale UNESCO Commissie)

In 2009 kreeg de Waddenzee de status van Werelderfgoed toegekend door de Unesco. Greetje van den Bergh legde uit waarom het gebied op die manier is onderscheiden, en wat de consequenties van de Werelderfgoedstatus zijn.

De lezing is gepubliceerd op de website van het Friesch Dagblad

De ontwikkeling van het waddengebied in tijd en ruimte

Op maandag 1 november 2010 gaf Prof.dr. Salomon Kroonenberg, (emeritus hoogleraar Geowetenschap TUD) voor ruim zeventig bezoekers zijn visie op vraagstukken als: wat moeten we ons voorstellen bij een duurzame Waddenzee? Moet de Waddenzee behouden blijven zoals hij is? En hoe moet hij er dan uitzien? Zoals hij er uitziet bij eb? Of zoals hij is bij vloed?
Naar aanleiding van de lezing publiceerde het Friesch Dagblad het artikel: 'Wat is duurzaam voor de Waddenzee?'.

Natuur(behoud) in een veranderende wereld

Lezing Peter Herman (hoogleraar ecologie RU, bestuurslid Waddenacademie)

Op maandag 6 december 2010 hield professor Peter Herman (hoogleraar ecologie RU, bestuurslid Waddenacademie) in Leeuwarden de derde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' .

Ondanks de gladheid en de mist waren zo'n vijftig bezoekers naar de Kanselarij gekomen om professor Herman, Hoofd van de werkgroep Ruimtelijke Ecologie van het  Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en hoogleraar Estuariene Ecologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, te horen spreken over de onderlinge samenhang van natuurlijke processen in een veranderende wereld. In zijn lezing benadrukte hij de rol van de mens, en van de menselijke waardering van natuur, en pleitte hij voor een strategie van natuurbehoud op lange termijn, die rekening houdt met het grote belang van menselijke waarden. Met het zicht op de toekomst moeten we ons niet vastklampen aan ideaalbeelden van de natuur in de Waddenzee, maar open oog houden voor zowel de krachten die spelen in de natuur, als de krachten die spelen in de menselijke maatschappij, aldus professor Herman.

De lezing van professor Herman is ook gepubliceerd in het Friesch Dagblad onder de titel 'De paradox van natuurbehoud in een veranderende wereld'.

De waardebepaling van het waddengebied

Waddenelzing Henk Folmer

Op maandag 7 februari 2010 hield professor Henk Folmer (hoogleraar Economie RUG en WUR) in Leeuwarden de vierde lezing in de reeks 'Waddenlezingen' 

Ruim zeventig bezoekers waren naar de Kanselarij gekomen om professor Folmer, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit, te horen spreken over de waarden van het waddengebied.  Dat het waddengebied waarde heeft wordt door niemand betwist, maar bij de vraag wat en hoe groot die waarde is, lopen de meningen al gauw uiteen. Het waddengebied vervult immers een veelheid van functies, die voor verschillende maatschappelijke groeperingen van verschillend belang zijn, dat wil zeggen, verschillende waarden hebben. In zijn lezing hield professor  Folmer een pleidooi voor het vaker inschakelen van een maatschappelijke kosten baten analyse (mkba), om zo tot een juiste afweging van de baten en kosten te komen Met behulp van deze techniek worden alle effecten van een ingreep in kaart gebracht, in baten en kosten ingedeeld en met elkaar vergelijkbaar gemaakt, zodat ze tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Wordt een mkba niet expliciet gemaakt, dan zullen politici deze zelf en op basis van eigen intuïtie maken, zo hield professor Folmer zijn gehoor voor. De lezing van professor Folmer is gepubliceerd in het Friesch Dagblad

Het waddengebied; de omstreden toekomst van een culturele erfenis

Op maandag 7 maart 2011 werd door Drs. Otto S. Knottnerus, (free-lance historicus)de vijfde Waddenlezing gehouden: 'De omstreden toekomst van een culturele erfenis'

Zo'n zestig mensen waren naar de Kanselarij gekomen om drs. Otto Knottnerus, free-lance historisch-socioloog, te horen spreken over de toekomst van het Waddengebied. Die toekomst is  in belangrijke mate afhankelijk van de manier waarop wij als mensen  met onze culturele erfenis leren omgaan. Het waddengebied is immers een landschap van mensen, beheerd door mensen en grotendeels gemaakt door mensen, aldus Otto Knottnerus.
In zijn lezing ging Knottnerus in op waarom hij de mens zo'n centrale rol toekent als het gaat om de toekomst van de wadden: niet alleen als bewoners, maar ook als toeristen, investeerders, natuurliefhebbers, wetenschappers en kunstenaars. De liefde voor het landschap begint bij hen vaak in de eigen leefomgeving. Als we de toekomst van dit landschap willen veiligstellen, dienen we de bewoners en gebruikers van het gebied in onze besluitvorming te betrekken. Voor onze kennis over de geschiedenis en de cultuur van het Waddengebied willen vergaren, dienen we in de eerste plaats bij de mensen aan te kloppen. En zij vormen ook onze belangrijkste toetssteen voor de bruikbaarheid van die kennis, aldus Knottnerus.

De lezing van drs. Knottnerus is ook gepubliceerd in het Friesch Dagblad.

Klimaatverandering en de Wadden: klimaat als kans

Waddenlezing Pavel Kabat

Op maandag 4 april 2011 hield klimaatwetenschapper en voorzitter van de Waddenacademie prof. Pavel Kabat in Leeuwarden de zesde en voorlaatste lezing in de reeks 'Waddenlezingen'.

Ruim zeventig belangstellenden waren naar de Kanselarij gekomen om professor Kabat  te horen spreken over de vraag of de klimaatverandering en zeespiegelstijging voor het waddengebied vooral als een bedreiging of toch primair als kans moeten worden beschouwd. Als grootste bedreigingen door klimaatverandering en zeespiegelstijging in het waddengebied noemde Kabat de kustverdediging op korte tot middellange termijn, het mogelijk 'verdrinken' van de wadden op (zeer) lange termijn, de veranderingen in de waterhuishouding op de eilanden en het vasteland en de ecologische veranderingen.
In zijn lezing benadrukte Kabat vooral de nieuwe kansen die de klimaatverandering en zeespiegelstijging biedt voor innovaties en voor duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied.

De lezing van prof. Kabat is ook gepubliceerd in het Friesch Dagblad.

De Waddenzee als schakel in een internationaal meta-ecosysteem

Op maandag 2 mei 2011 hield hoogleraar professor Theunis Piersma, hoogleraar Dierecologie aan de RUG en senior onderzoeker Mariene Ecologie bij het NIOZ, de zevende en laatste lezing in de reeks 'Waddenlezingen'.

Ondanks de meivakantie waren bijna tachtig belangstellenden naar de Kanselarij gekomen om van professor Piersma te horen op welke wijzen het wad verknoopt is met gebieden elders in de wereld. Uit het betoog van Piersma werd duidelijk dat het waddengebied niet op zichzelf staat, maar essentieel onderdeel is van het wereldwijde netwerk aan vogeltrekwegen. Professor Piersma benadrukte de internationale verantwoordelijkheid die Nederland heeft als het gaat om de bescherming van kwetsbare vogelsoorten als de grutto en de kanoet.