Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Het 24e symposium van de Waddenacademie dat werd georganiseerd in samenwerking met ETFI NHL Stenden Hogeschool, Interreg Prowad LINK, Provincie…

Lees meer
Cover Kennispaper Economie Eems-Dollard 2050

In opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 heeft de Waddenacademie een onderzoek uit laten voeren naar economische kansen voor het Eems-Dollard…

Lees meer

Er zijn verschillende signalen over de zeespiegelstijging langs de Noordzee- en Waddenzeekust. De gemeten mondiale zeespiegelstijging gaat sneller dan…

Lees meer

Voor de eerste maal verschijnt de Waddenbalans, een integrale gebiedsmonitor ten aanzien van de duurzaamheid van het Waddengebied in twee delen.

Lees meer

Uitgelicht

Het webinar is integraal terug te kijken

Lees meer

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Lees meer

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke consequenties

Lees meer

Climate change effects on Wadden Sea birds along the East Atlantic flyway

Lees meer

Lost in transmission: Unravelling the mechanisms of parasite removal by non-hosts

Lees meer
Lees meer

Dit voorjaar 4 Waddenlezingen bij het NIVON in Groningen

Lees meer

Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie

Lees meer

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Veel onderzoek heeft zich gericht op droogvallende platen en andere zichtbare delen van de Waddenzee. Maar wel 27% van de Waddenzee staat altijd onder…

Lees meer

De soortenrijke graslanden, uitgestrekte rietvelden en boscomplexen van het Lauwersmeer herbergen tal van zeldzame vogels. De insectenfauna is veel…

Lees meer

Terwijl het mondiale vliegverkeer door het coronavirus grotendeels is stilgelegd, zijn trekvogels bezig met de lange reis naar hun arctische…

Lees meer

Op Terschelling wordt met man en macht gewerkt aan de bestrijding van een invasieve plantensoort, de vijverplant Watercrassula. Deze plant kan onder…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Lees meer

Onderzoek op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) naar de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke…

Lees meer

De Waddenbalans is een door Telos in samenwerking met de Waddenacademie en Basismonitoring Wadden ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor…

Lees meer

Rapport op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) waarin op basis van bestaande wetenschappelijke publicaties in kaart te gebracht is…

Lees meer

Opinieartikel: Hele wereld moet het wad kunnen beleven

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Stefan Hartman, programmamanager European Tourism Futures Instiute (ETFI) bij NHL Stenden Hogeschool en lid van Young Wadden Academy.

 De bezoekerseconomie ligt door de coronacrisis op zijn gat. De klap komt vooral hard aan de Waddeneilanden. Duurzaamheid moet voorop staan als alles straks weer aantrekt.
Lees meer

Kalender

24-28 augustus in Wilhelmshaven, Germany

Lees meer

20 jaar ervaringen met het thema vismigratie

Verplaatst van 16 april naar 25 november

Lees meer

23-26 maart 2021 in Busum, Duitsland

Lees meer