Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John…

Lees meer

Per 1 augustus is prof.dr. Cisca Wijmenga benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het…

Lees meer

Van de hordes toeristen die naar de eilanden trekken, profiteren de Friese en Groningse kusten veel te weinig. Volgens Jouke van Dijk, zelf uit…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van…

Lees meer

Uitgelicht

De afstudeerscriptie van Anne Hilarides is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

 

Lees meer

Washover inundation and barrier island accretion

Lees meer

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer

Beach-dune systems near inlets - linking subtidal and subaerial morphodynamics

Lees meer

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Lees meer

Het webinar is integraal terug te kijken

Lees meer

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Lees meer

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke consequenties

Lees meer

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Na de laatste ijstijd is de zeespiegel sterk gestegen. Grote delen van de huidige Waddenzee en Noordzee waren eerst nog land en op sommige plekken…

Lees meer

Er verschijnen regelmatig nieuwe uitheemse soorten in de Waddenzee. Sinds 2017 hebben onderzoekers de Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis)…

Lees meer

De kluut is misschien wel een van de meest gracieuze broedvogels van het waddengebied. Maar met deze sierlijke zwart-witte bewoner van het…

Lees meer

Zwarte zee-eenden zijn echte zeevogels die duikend hun voedsel van de zeebodem halen. Ze ruien en overwinteren met tienduizenden boven de…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Lees meer

Onderzoek op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) naar de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke…

Lees meer

Opinieartikel: De Waddenzee verdient integrale monitoring, ook in toekomst

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van John Dagevos, directeur van Telos, het centrum voor duurzame ontwikkeling in Tilburg.

De onlangs verschenen Waddenbalans 2019 leverde veel informatie op over de ontwikkeling per Waddengemeente vanuit duurzaamheidsperspectief. Nu zijn verdere stappen nodig om tot een integrale monitor voor het Waddengebied te komen, voor nu en in de toekomst.

Lees meer

Kalender

24-28 augustus in Wilhelmshaven, Germany

Lees meer
Seminar Nederland weer vol met vis

20 jaar ervaringen met het thema vismigratie

Verplaatst van 16 april naar 25 november

Lees meer

23-26 maart 2021 in Busum, Duitsland

Lees meer