Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Aardappelteelt in het noorden van Friesland. Foto Jan vander Straaten Saxifraga

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen Kok,…

Lees meer

Saline Futures Conference - dinsdag 10 t/m vrijdag 13 september - Van Hall Larenstein

Lees meer

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee is wegens pensionering van het huidige afdelingshoofd op zoek naar een fulltime…

Lees meer

Uitgelicht

€ 5000,- voor het beste waddengerelateerde proefschrift

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

Bekijk een korte terugblik van de presentaties door wetenschappers tijdens Oerol2019

Lees meer

Bestel het boek Beteugeld Estuarium van Albert Buursma hier

Lees meer

Terugblik op het Symposium 50 jaar Lauwersmeer met verslag van de dag

Lees meer

Kort verslag en presentaties van de themadag op 17 mei in Leeuwarden

Lees meer

De Oostzeehandel was in de zestiende eeuw voor Nederland van groot economisch belang.

Lees meer

WadWeten

Wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Langs de Nederlandse kust ligt een groot areaal duingebied waar de vegetatie is vergrast en de biodiversiteit sterk is afgenomen. Het aanleggen van…

Lees meer

Het gaat niet goed met de broedvogels in het Nederlandse waddengebied. Door verstoring en toenemende predatie, verlies van geschikte broedgebieden en…

Lees meer

Onderzoekers hebben een voor iedereen digitaal beschikbare ecotopenkaart gemaakt van de internationale Waddenzee. Deze kaart deelt de zee op in…

Lees meer

Doordat het klimaat op aarde verandert, stijgt de zeespiegel van de Waddenzee en zijn er meer zomerstormen, waardoor nesten van broedvogels op de lage…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Onderzoeks- en monitoringplan voor de korte- en langetermijngevolgen van microplastics voor het Waddengebied en haar bewoners.

Auteurs: Katja…

Lees meer

In het jaarverslag 2018 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2018. Het…

Lees meer

Auteur: Albert Buursma

De Waddenacademie heeft historicus dr. Albert Buursma uit Groningen gevraagd onderzoek te doen naar het culturele erfgoed in…

Lees meer

De Trilaterale Onderzoeksagenda is ontwikkeld door wetenschappers uit Nederland, Duitsland en Denemarken vanuit het streven om gemeenschappelijke…

Lees meer

Opinieartikel: Een goede boer is op de toekomst voorbereid

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Pier Vellinga, portefeuillehouder klimaat en water bij de Waddenacademie.

Het werd lang als lokaal probleem gezien: de verzilting van laag Nederland. Tot de zomer van 2018, toen door de droogte zout grondwater oprukte. Kennis van nieuwe teeltmethoden voor zouttolerante gewassen is daarom hard nodig. Lees meer

Kalender

September 19-20, 2019 in Delmenhorst, Germany

Lees meer

24-26 September 2019 in Hamburg, Germany

Lees meer