Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

In het laatste nummer van LANDSCHAP, tijdschrift voor landschapsonderzoek, staat het Eems-Dollard-estuarium centraal. Het nummer is gemaakt in…

Lees meer

Richard Rijnks promoveert op 8 oktober op het proefschrift 'Subjective well-being in a spatial context'

Lees meer

Interview Platform31 met Jouke van Dijk, directeur en portefeuillehouder Economie Waddenacademie en hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse,…

Lees meer

Het tijdschrift geografie heeft in nauwe samenwerking met de Waddenacademie een special uitgegeven over het Waddengebied.

Lees meer

Uitgelicht

Bekijk hier een overzicht van wadden gerelateerde proefschriften

Lees meer

Afstudeerproject Rosa Jonkman, een bouwwerk in een van de dijklichamen van de dubbele dijk langs de Eems Dollard in Noord-Groningen.

Lees meer

25e Symposium Waddenacademie

Webinar op 11 november 2020

Inschrijving is open

Lees meer

Afstudeerscriptie van Mare Anne de Wit over de haalbaarheid van zilte teelt van quinoa en pootaardappelen in Nederland

Lees meer

De afstudeerscriptie van Anne Hilarides is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

 

Lees meer

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Lees meer

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Lees meer

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover thesis Marin van Regteren
Cover proefschrift Subjective well-being in a spatial context
Cover thesis Eva Kok
Cover proefschrift Daan Wesselman

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

In de Noordzee en Waddenzee komen twee zeehondensoorten algemeen voor: de gewone en de grijze zeehond. Tussen deze soorten bestaat voedselconcurrentie…

Lees meer

Na bijna 90 jaar wordt de Afsluitdijk vernieuwd. Dit geeft mogelijkheden voor verbeterde verbindingen. Niet alleen van land tot land, maar ook van…

Lees meer

Afval in zee is een wereldwijd probleem. Alleen al aan plastics verdwijnt jaarlijks tussen de 5 en 13 miljoen ton in zee. Om het probleem aan de bron…

Lees meer

In de strijd tegen de stijgende zeespiegel zoeken overheden met wetenschappers naar betaalbare, duurzame manieren om de kustveiligheid te garanderen.…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Lees meer

Onderzoek op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) naar de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke…

Lees meer

Opinieartikel: Hebben we de sleutel tot dynamisch natuurbeheer van de Waddenzee?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Rick Hoeksema, werkzaam bij Rijkswaterstaat en projectleider Basismonitoring Wadden.

De natuur in de Waddenzee is constant in beweging: stranden en duinen stuiven, eilandkoppen bewegen, eilanden ‘wandelen’ en geulen meanderen vrij door een landschap van zand- en slikplaten. Hoe houd je met die uitdaging de natuurlijke ontwikkeling in de gaten als beheerder?

Lees meer