Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Het Waddengebied is het werkterrein van veel wetenschappers. Onder de noemer WadWeten publiceren we al sinds 2009 berichten over recent onderzoek op…

Lees meer

Van 19 t/m 25 januari 2021 vindt de Klimaatadaptatieweek Groningen plaats voorafgaand aan de internationale klimaattop: de Climate Adaptation Summit…

Lees meer

Joop Mulder, oprichter en oud-directeur van het Oerolfestival is afgelopen vrijdagnacht onverwacht overleden. Na Oerol was Mulder betrokken bij het…

Lees meer

Op 1 januari volgde Katja Philippart Jouke van Dijk op als directeur van de Waddenacademie. In de Leeuwarder Courant verscheen een interview met…

Lees meer

Uitgelicht

25e Symposium Waddenacademie

Webinar op 11 november 2020

Lees meer

Lees meer

Bekijk hier een overzicht van wadden gerelateerde proefschriften

Lees meer

Afstudeerproject Rosa Jonkman, een bouwwerk in een van de dijklichamen van de dubbele dijk langs de Eems Dollard in Noord-Groningen.

Lees meer

Afstudeerscriptie van Mare Anne de Wit over de haalbaarheid van zilte teelt van quinoa en pootaardappelen in Nederland

Lees meer

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover proefschrift Lise Klunder
Cover thesis Marin van Regteren
Cover proefschrift Subjective well-being in a spatial context
Cover thesis Eva Kok

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

In de laatste decennia zijn de rivier de Eems en het middendeel van het Eems-Dollard estuarium steeds troebeler geworden. Dat heeft grote gevolgen…

Lees meer
Hans Revier. Foto: Merlijn Torensma

Aan het eind van dit jaar gaat Hans Revier met pensioen. In zijn laatste WadWeten blikt hij terug op de 103 artikelen die hij sinds 2012 over…

Lees meer
Meloenkwal. Foto: Foto-Fitis Sytske Dijksen

Wie wel eens een klein rond kwalletje, een zeedruif, langs het strand heeft gevonden, weet dat de ribben die langs haar lijf lopen alle kleuren van de…

Lees meer

Voor het eerst is in detail onderzocht wat de effecten zijn van vliegtuigen op wadvogels. Er blijken duidelijke verschillen te zijn in verstoring door…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Onderzoek naar de aard, omvang en reden(en) van vestiging en vertrek op de Nederlandse Waddeneilanden om te bepalen of er sprake is van gentrificatie…

Lees meer

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Lees meer

Opinieartikel: Differentiatie is de sleutel voor een veerdienst die past bij de eilander identiteit

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Linde Egberts, Universitair docent Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij deed onderzoek naar eilander cultuur en identiteit in opdracht van Programma Rijke Waddenzee.

Hoe kan verduurzaming van de veerdiensten worden aangepakt zonder dat de unieke identiteit van de eilanden onder druk komt te staan? Juist de vraag ‘welk eiland willen we zijn’ zou de koers moeten bepalen voor een nieuw systeem.

Lees meer

Kalender

Waddenkust bij Holwerd. FOto: TS

Waddenkust verkent kandidatuur Unesco Biosfeer-gebied

Livestream

Lees meer
ECSA conference
Lees meer

30 november -3 december 2021 in Busum, Duitsland

Lees meer