Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van…

Lees meer

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag het rapport het rapport ‘Veilig containertransport ten noorden van de Waddeneilanden. Lessen na het…

Lees meer

Bevolkingskrimp Waddengebied gestopt en Ameland erg duurzaam

In ‘Wadden in Beeld’ hebben verschillende beheerorganisaties de meest opvallende trends…

Lees meer
Cover rapport Weerbare Waddenkust

De Waddenacademie heeft een multidisciplinair projectteam gevraagd onderzoek te doen naar nieuwe, zo nodig radicaal andere waterveiligheidsontwerpen…

Lees meer

Uitgelicht

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Lees meer

Het webinar is integraal terug te kijken

Lees meer

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Lees meer

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke consequenties

Lees meer

Climate change effects on Wadden Sea birds along the East Atlantic flyway

Lees meer

Lost in transmission: Unravelling the mechanisms of parasite removal by non-hosts

Lees meer

Dit voorjaar 4 Waddenlezingen bij het NIVON in Groningen

Lees meer

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

De kluut is misschien wel een van de meest gracieuze broedvogels van het waddengebied. Maar met deze sierlijke zwart-witte bewoner van het…

Lees meer

Zwarte zee-eenden zijn echte zeevogels die duikend hun voedsel van de zeebodem halen. Ze ruien en overwinteren met tienduizenden boven de…

Lees meer

Veel onderzoek heeft zich gericht op droogvallende platen en andere zichtbare delen van de Waddenzee. Maar wel 27% van de Waddenzee staat altijd onder…

Lees meer

De soortenrijke graslanden, uitgestrekte rietvelden en boscomplexen van het Lauwersmeer herbergen tal van zeldzame vogels. De insectenfauna is veel…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Lees meer

Onderzoek op verzoek van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) naar de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke…

Lees meer

Opinieartikel: Op zoek naar een weerbare Waddenkust

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jantsje van Loon-Steensma, universitair docent bij de Water Systems and Global Change Group van de Wageningen Universiteit.

Waterveiligheid en landgebruik staan onder druk nu de zeespiegel steeds meer gaat stijgen. Het wordt tijd om nu oplossingen te vinden voor toekomstige bedreigingen.

Lees meer

Kalender

24-28 augustus in Wilhelmshaven, Germany

Lees meer
Seminar Nederland weer vol met vis

20 jaar ervaringen met het thema vismigratie

Verplaatst van 16 april naar 25 november

Lees meer

23-26 maart 2021 in Busum, Duitsland

Lees meer