Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft in de vergadering van 26 november jl. het werkprogramma 2021 van de Waddenacademie vastgesteld.

Lees meer

Aan het project ‘levende dijken', is een bedrag van 1,9 miljoen toegekend. Dr.ir. Bars Borsje van de Universiteit Twente (faculteit ET, Marine and…

Lees meer

Een van de speerpunten binnen de portefeuille Cultuurhistorie van de Waddenacademie is het onderzoek naar de aard, de omvang en de ontwikkeling van de…

Lees meer

Extreme hitte, temperatuurstijging en zeespiegelstijging kunnen de belangrijkste stressfactoren zijn van klimaatverandering, die gevolgen zal hebben…

Lees meer

Uitgelicht

25e Symposium Waddenacademie

Webinar op 11 november 2020

Lees meer

Lees meer

Bekijk hier een overzicht van wadden gerelateerde proefschriften

Lees meer

Afstudeerproject Rosa Jonkman, een bouwwerk in een van de dijklichamen van de dubbele dijk langs de Eems Dollard in Noord-Groningen.

Lees meer

Afstudeerscriptie van Mare Anne de Wit over de haalbaarheid van zilte teelt van quinoa en pootaardappelen in Nederland

Lees meer

De afstudeerscriptie van Anne Hilarides is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

 

Lees meer

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Lees meer

Het webinar is integraal terug te kijken

Lees meer

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover proefschrift Lise Klunder
Cover thesis Marin van Regteren
Cover proefschrift Subjective well-being in a spatial context
Cover thesis Eva Kok

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Meloenkwal. Foto: Foto-Fitis Sytske Dijksen

Wie wel eens een klein rond kwalletje, een zeedruif, langs het strand heeft gevonden, weet dat de ribben die langs haar lijf lopen alle kleuren van de…

Lees meer

Voor het eerst is in detail onderzocht wat de effecten zijn van vliegtuigen op wadvogels. Er blijken duidelijke verschillen te zijn in verstoring door…

Lees meer

Al voor het opwerpen van terpen, zo’n drieduizend jaar geleden, gebruikte men de kwelders in het waddengebied intensief. Dit is een van de conclusies…

Lees meer

In de Noordzee en Waddenzee komen twee zeehondensoorten algemeen voor: de gewone en de grijze zeehond. Tussen deze soorten bestaat voedselconcurrentie…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Onderzoek naar de aard, omvang en reden(en) van vestiging en vertrek op de Nederlandse Waddeneilanden om te bepalen of er sprake is van gentrificatie…

Lees meer

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer

Onderzoek in opdracht van Programma Eems-Dollard 2050 naar economische kansen voor het Eems-Dollard gebied in relatie tot de opgaven vanuit het…

Lees meer

Opinieartikel: Het is hoog tijd voor een ‘Waddenzee-natuurschap’

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Tineke Lambooy, hoogleraar Corporate Law aan Nyenrode Business Universiteit en onderzoeker bij het Lab Toekomstige Generaties en Jan van de Venis, waarnemend Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties

Het Waddengebied wordt op dit moment onvoldoende beschermd voor toekomstige generaties. De natuurwaarden staan niet centraal en dat zou wel moeten, betogen Jan van de Venis en Tineke Lambooy.

Lees meer