Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Portaal Waddenonderzoek en gedigitaliseerde waddenliteratuur nu online beschikbaar als onderdeel van de Internationale Waddenbibliotheek

Lees meer

Rijkswaterstaat en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben aan bureau Altenburg en Wymenga gevraagd een literatuurreview uit te voeren van de…

Lees meer

Zeegras is van belang voor de Waddenzee, onder meer als kinderkamer voor jonge vissen en als voer voor plantenetende vogels. Rijkswaterstaat probeert…

Lees meer

Op donderdag 18 februari publiceerde natuur- en milieuorganisatie Stichting De Noordzee de nieuwste cijfers van een langdurig strandafvalonderzoek.…

Lees meer

Uitgelicht

Katja Philippart is portefeuillehouder Ecologie en sinds 1 januari directeur van de Waddenacademie

Lees meer

25e Symposium Waddenacademie

Webinar op 11 november 2020

Lees meer

Lees meer

Bekijk hier een overzicht van wadden gerelateerde proefschriften

Lees meer

De Waddenacademie maakte een flyer voor Statenleden

Lees meer

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover proefschrift Pim Willemse
Cover proefschrift Lise Klunder
Cover thesis Marin van Regteren
Cover proefschrift Subjective well-being in a spatial context

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

De hallig Langeness heeft alleen een zomerdijk. Foto: Pixabay

Kweldergebieden worden over de hele wereld bedreigd door zeespiegelstijging. Gelukkig zijn ze tot op zekere hoogte in staat om mee te stijgen. Hun…

Lees meer

In de laatste decennia zijn de rivier de Eems en het middendeel van het Eems-Dollard estuarium steeds troebeler geworden. Dat heeft grote gevolgen…

Lees meer
Hans Revier. Foto: Merlijn Torensma

Aan het eind van dit jaar gaat Hans Revier met pensioen. In zijn laatste WadWeten blikt hij terug op de 103 artikelen die hij sinds 2012 over…

Lees meer
Meloenkwal. Foto: Foto-Fitis Sytske Dijksen

Wie wel eens een klein rond kwalletje, een zeedruif, langs het strand heeft gevonden, weet dat de ribben die langs haar lijf lopen alle kleuren van de…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Klimaatverandering is een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De gevolgen tekenen zich mondiaal af en worden met het jaar concreter. De zorgen…

Lees meer

Onderzoek naar de aard, omvang en reden(en) van vestiging en vertrek op de Nederlandse Waddeneilanden om te bepalen of er sprake is van gentrificatie…

Lees meer

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer

Aanzet tot een conceptueel raamwerk en beslisregels voor een lange termijn handelingsperspectief waterveiligheid en landgebruik bij extreme…

Lees meer

Opinieartikel: Aanpassen aan klimaatverandering of verzuipen?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jeroen van Herk en Titian Oterdoom werkzaam voor Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW).

Het opinieartikel verscheen naar aanleiding van de internationale klimaatadaptatieweek, die van 19 t/m 25 januari in Groningen plaatsvond. Het wordt warmer, zoet water is in de zomer schaars en verzilting heeft steeds meer invloed op landbouw en natuur. We zullen ons dus moeten aanpassen, iets wat langs de Waddenkust ook al heel lang gebeurt.

Kalender

Wadvaardersdag op 20 maart 2021

Online lezing over klimaatverandering en ecologie door Katja Philippart op Wadvaardersdag

Lees meer
Lees meer
ECSA conference

6-10 September 2021 | Online Live and On-demand

Lees meer