Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Slib in het Waddengebied kunnen we in ons voordeel inzetten. Maar hoeveel is er eigenlijk van? Deltares vond het antwoord en stelt: door beperkt af te…

Lees meer

Tjesse Riemersma is dit jaar Waddencorrespondent bij tijdschrift Noorderbreedte in samenwerking met de Waddenacademie. Zijn twee laatste artikelen…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Hans…

Lees meer

Tijdens de landelijke NOVI-Conferentie is de Monitor Landschap gepresenteerd. In de Nationale Omgevingsvisie is vastgelegd dat bij ontwikkelingen de…

Lees meer

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het werk van de Waddenacademie? En het laatste nieuws rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf dan in voor onze maandelijkse nieuwsbrief

Inschrijven

Uitgelicht

Master scriptie Nelle Kloosterboer over duurzaam beheer en ontwikkeling van plastic op Texel en Sint Maarten

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld

Lees meer

Interaction between biotic and abiotic factors in the Wadden Sea

18 mei 2021

Lees meer

Katja Philippart is portefeuillehouder Ecologie en sinds 1 januari directeur van de Waddenacademie

Lees meer

Proefschiften

Meest recente wadden gerelateerde proefschriften

Cover proefschrift Pim Willemse
Cover proefschrift Lise Klunder
Cover thesis Marin van Regteren

WadWeten

Maandelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie, economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

De garnalen die de bodem afgrazen in de Waddenzee krijgen volop zand binnen en daarmee ook microplastics. Hoe gaan ze daar mee om?

Lees meer

Door verlegging en verzanding van geulen wordt er op een aantal intensief bevaren plaatsen in de Waddenzee steeds meer gebaggerd. In de nabije…

Lees meer
De hallig Langeness heeft alleen een zomerdijk. Foto: Pixabay

Kweldergebieden worden over de hele wereld bedreigd door zeespiegelstijging. Gelukkig zijn ze tot op zekere hoogte in staat om mee te stijgen. Hun…

Lees meer

In de laatste decennia zijn de rivier de Eems en het middendeel van het Eems-Dollard estuarium steeds troebeler geworden. Dat heeft grote gevolgen…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

De huidige slibdynamiek in de Waddenzee wordt sterk beïnvloed door menselijke activiteiten en ingrepen, onder andere door het baggeren van vaarwegen…

Lees meer

Klimaatverandering is een van de belangrijkste thema’s van deze tijd. De gevolgen tekenen zich mondiaal af en worden met het jaar concreter. De zorgen…

Lees meer

Onderzoek naar de aard, omvang en reden(en) van vestiging en vertrek op de Nederlandse Waddeneilanden om te bepalen of er sprake is van gentrificatie…

Lees meer

In het jaarverslag 2019 legt de Waddenacademie verantwoording af voor de besteding van de haar door het Waddenfonds toegekende middelen over 2019. Het…

Lees meer

Opinieartikel: Als we meer willen doen met slib, moeten we weten hoeveel hiervan aanwezig is in het Waddengebied

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Bas van Maren en Ana Colina Alonso (onderzoekers bij Deltares) en Albert Oost (werkzaam bij Staatsbosbeheer)

Slib in het Waddengebied kunnen we in ons voordeel inzetten. Maar hoeveel is er eigenlijk van? Deltares vond het antwoord en stelt: door beperkt af te tappen is in te spelen op de versnelde zeespiegelstijging.