Spring naar hoofd-inhoud

Laatste Nieuws

Op 21 februari heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tussenrapport van het onderzoek naar ecologische effecten van het MSC Zoe…

Lees meer

De Wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de Waddenacademie heeft tot taak om de Waddenacademie gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over de…

Lees meer

Van 24 tot 26 september 2019 vond de internationale conferentie: “SWIMWAYs: Understanding connectivity within the life cycles of coastal fish” plaats…

Lees meer

ECSA’s next major symposium, ECSA 58 - EMECS 13: Estuaries and coastal seas in the Anthropocene – Structure, functions, services and management,…

Lees meer

Uitgelicht

Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie

Lees meer

Kort verslag van de eerste waddenlezing bij het NIVON in Groningen

Lees meer

Nieuwe publicatie in de ‘klassiekerreeks’ van de Waddenacademie

Lees meer

Oerol en de Waddenacademie koppelen kunstenaars en wetenschappers

Lees meer

Bekijk de verslagen en foto's van het symposium Nederland verbrakt

Lees meer

Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

Lees meer

Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation

Lees meer

De afstudeerscriptie van Isa Camara Beauchampet is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

WadWeten

Twee-wekelijks publiceren we een nieuw bericht over recent, aan de wadden gerelateerd onderzoek. Voor de berichten wordt geput uit wetenschappelijke publicaties vanuit verschillende disciplines, waaronder de biologie, geologie economie, klimaat en cultuurhistorie.

Wadweten

Sinds het aantal bruinvissen in onze kustwateren is toegenomen spoelen ook vaker bruinvissen op de stranden aan. Forensisch onderzoek naar de…

Lees meer

De schelpdierbanken in de Waddenzee zijn hotspots van biodiversiteit. Op en tussen de mossels en oesters zitten allerlei andere beestjes. Ook hechten…

Lees meer

Wie regelmatig op het strand komt kan bijzondere dingen vinden. De vorige wadweten van 7 januari belichtte vooral de natuurlijke strandvondsten:…

Lees meer

Het hele jaar door heb je op het strand de kans om een bijzondere vondst te doen. Van alle plant- en diergroepen is er wel iets te vinden. Soms zelfs…

Lees meer

Publicaties

Bekijk hier de nieuwste publicaties van de Waddenacademie

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om advies uit te brengen ten aanzien van drie vragen met betrekking tot het projectplan Holwerd aan…

Lees meer

Onderzoekbureau Dialogic heeft in opdracht van de Waddenacademie de stand van zaken in kaart gebracht met betrekking tot de kennishuishouding van het…

Lees meer

De kennis en ervaring van Bas Eenhoorn met het openbaar bestuur in het algemeen, en met de Wadden in het bijzonder, in combinatie met de actuele…

Lees meer

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheid om Geografische object‐gebaseerde beeldanalyse (GEOBIA) van satellietbeelden te gebruiken bij het karteren…

Lees meer

Opinieartikel: Stop met het tuinieren in de Waddenzee

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Eelke Folmer, ecoloog en lid Young Wadden Academy.

Menselijk ingrijpen heeft veel invloed op de natuur in de Waddenzee. Projecten voor herstel moeten biodiversiteitsverlies opvangen. De praktijk laat echter zien dat dit lang niet altijd is te sturen.
Lees meer