Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied

Alterra Wageningen UR inventariseerde en analyseerde de wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rond klimaatadaptatie in het Waddengebied. Denk aan nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en versterking van waterkeringen. De inventarisatie laat zien dat men in de verschillende ronden in het planproces rekening moet houden met wet- en regelgeving en beleid.

Dijk op Ameland. Foto: Thea Smit

Als eerste inventariseerde Alterra alle wet- en regelgeving die van invloed is op de kust en zee. Daarna is de rechtsgeldige regelgeving geselecteerd en geclusterd die het meest direct van toepassing is op de Waddenzee. Van deze selectie van tien wetten is nagegaan welke inhoudelijke en procedurele knelpunten ze op zouden kunnen leveren voor innovatieve dijkconcepten.

Natuurwetgeving
Ten slotte hebben de onderzoekers een aanzet gegeven voor oplossingsrichtingen, gericht op de tijdshorizon van het Deltaprogramma Waddengebied. Voor alle wetten zijn oplossingen binnen de bestaande kaders mogelijk. Zorgvuldige naleving van de procedures, stappen, toetsings- en monitoringsmomenten en betrokkenheid van alle stakeholders voorkomt onnodige knelpunten. De natuurwetgeving vormt daarop een uitzondering, omdat deze belemmeringen kan opleveren die niet met zorgvuldige procedures en tijdige inhoudelijke aanpassingen kunnen worden opgelost. Deze wettelijke kaders moeten volgens Alterra wellicht fundamenteel worden aangepast om rekening te kunnen houden met natuurlijke dynamiek en met langetermijnontwikkelingen als klimaatverandering, te beginnen bij de Europese regels.

Donwload de Publicatie: Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied. Klostermann, J.E.M. , Biesbroek, G.R. , Broekmeyer, M.E.A. (2013) Wageningen : Alterra Wageningen UR, 2013 (Alterra-rapport 2452) - 60 p.