Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’: Holwerd aan Zee is inspiratieproject

Holwerd aan Zee staat in de ‘Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder’ op de kaart van inspirerende projecten. De natuurambitie die staatssecretaris Dijksma op 3 februari 2015 naar de Kamer heeft gestuurd, gaat over het realiseren van een blijvend rijke deltanatuur waar we van kunnen genieten, en die veiligheid, economie, energie en welzijn versterkt. Het Waddengebied heeft hierin een belangrijke plek.

Cover Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder

Het is een vergezicht, maar sommige projecten, zoals de vismigratierivier en de Markerwadden komen al snel dichterbij door forse financiële injecties van het ministerie. Ook het Deltaprogramma wordt in de visie genoemd als kans om waterveiligheid, robuuste natuur en recreatie te combineren. Voorbeeld is Het programma Ruimte voor de Rivier.

Holwerd aan Zee: robuuste natuur samen met veiligheid en ruimte voor bedrijvigheid
De ‘grote wateren’ in Nederland zijn de verantwoording van de provincies, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken. De staatsecretaris wil samen met de waterschappen en het Deltaprogramma werken aan een robuuste natuur die samen gaat met veiligheid en ruimte voor bedrijvigheid in en rond de grote wateren. De natuurambitie weegt mee bij de uitvoering van het deltaprogramma en bij het uitvoeren van het volgende nationaal waterplan (en daarop afgestemde regionale waterplannen). Daarnaast is het de intentie om samen met de provincies te onderzoeken hoe EU-cofinanciering onder het LIFE-programma investeringen in de deltanatuur kan ondersteunen. Projecten van burgers, van maatschappelijke organisaties, overheden, ondernemers of combinaties daarvan, die helpen om de natuurambitie waar te maken, kunnen rekenen op de steun van de staatssecretaris. Hiervoor is menskracht en een beperkt budget vrijgemaakt.

Kennis en innovatie verzilveren via export naar andere delta’s in de wereld
De natuurambitie is nog niet af. Veel is nog onbekend en er zijn innovaties nodig en op soms meer kennis. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur en op de snijvlakken met andere functies en sectoren. Want daar ontstaan, volgens de staatssecretaris, economisch gezien de meest kansrijke innovaties. Met de kennis die hiermee opgebouwd wordt, kan Nederland exporteren naar andere delta’s in de wereld.

Natuurambitie sluit naadloos aan op natuur- en recreatie ambitie Holwerd aan Zee
De Natuurambitie sluit naadloos aan op de natuur- en recreatieambities van Holwerd aan Zee. Volgens de nota helpen binnendijkse rust- en foerageergebieden om het Waddengebied aantrekkelijk te houden voor trekvogels. En dat geldt niet alleen voor de vastelandskust van de westelijke Waddenzee. Ook de recreatieambitie van Holwerd aan Zee is in de Natuurambitie goed beschreven:

“Door zones in te stellen kan het toerisme goed worden gecombineerd met de natuurwaarden, en daarmee zorgen dat de toeristen van een rijke natuur kunnen genieten. Waar dat past kunnen hotspots voor intensieve recreatie worden aangewezen. Andere plaatsen zijn meer geschikt voor minder intensieve, hoogwaardige recreatie. En op sommige plekken kan de natuur ongestoord zijn gang gaan. In het toekomstbeeld werkt deze zonering en leidt tot synergie tussen natuur en recreatie.”

Bekijk hier de Natuurambitie Grote Wateren 2050 en verder en de bijbehorende kamerbrief.