Rijkswaterstaat en natuurbeschermingsorganisaties maken afspraken over natuurvriendelijke zandsuppleties

DEN HAAG - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland en Stichting Duinbehoud tekenen vandaag een samenwerkings-overeenkomst over zandsuppleties.

De partijen spreken af gezamenlijk te werken aan twee belangrijke functies van de kust: veiligheid van de kustlijn en natuurwaarden.

Sinds 1990 brengt Rijkswaterstaat jaarlijks 12 miljoen kuub zand aan op de kust om deze op zijn plaats te houden. Zandsuppleties sluiten aan bij het natuurlijke zandige systeem van onze kust en zorgen ervoor dat de kust mee kan groeien met de zeespiegelstijging. Door dit beter te combineren met het ecosysteem van de zee, kunnen suppleties verder bijdragen aan het versterken en behouden van natuurwaarden.

De deelnemende partijen willen ook meer inzicht krijgen in de gevolgen van zandsuppleties voor de natuur van de Noordzee, het strand en de achterliggende duinen, de estuaria en de Waddenzee. Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties werken daarom samen, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid, aan een onderzoek- en monitoringsprogramma voor zandsuppleties, zandwinning en zandtransport. Het onderzoekprogramma voor 2009 zal in april klaar zijn.