Veel doelstellingen vogels in waterrijk Nederland niet gehaald

Nederland is van grote internationale waarde voor vogels door het grote oppervlak aan waterrijke gebieden. Echter, veel gebieden voldoen nog niet aan de Europese beschermdoelen. Zo blijkt uit de jaarlijkse Vogelbalans die Sovon Vogelonderzoek Nederland presenteerde op 29 november tijdens haar Landelijke dag in Ede.

cover

De Vogelbalans geeft een actuele stand van zaken hoe het met de vogelstand in Nederland is gesteld. Het geeft in een notendop de belangrijke feiten weer: waar doen zich opvallende ontwikkelingen voor, en welke soorten doen het juist goed of slecht? Centaal in deze Vogelbalans staat het thema wetlands.

De Vogelbalans laat onder andere zien dat veel doelstellingen voor vogels in waterrijk Nederland niet worden gehaald.

In veel wetlands zijn deze lager dan de doelen die zijn geformuleerd in het kader van Natura 2000. Opvallend is de afname van veel broedvogels in de Waddenzee, waar veel soorten te weinig jongen grootbrengen om de populatie op peil te houden.

U kunt de Vogelbalans 2014 downloaden van de SOVON website.