Waddenacademie officieel gestart

Woensdag 30 juli werd de Waddenacademie formeel gelanceerd in de Academie van Wetenschappen in Amsterdam

De Waddenacademie wil een coördinerende en agendabepalende rol spelen in het onderzoek rond de Waddenregio. Niet alleen in het ecologische onderzoek maar ook op geologische, economische en sociaal-culturele onderzoeksgebieden. Zij wil zich "ontwikkelen tot een compacte faciliterende organisatie met wetenschappelijk gezag". Volgens de Waddenvereniging kán de academie belangrijk worden, aangezien zij ook gaat adviseren over de toewijzing van de waddenfondsgelden. Of de academie daarin ook zal slagen moet nog worden bezien.

"In al het gepolder rond de Waddenzee worden onvoldoende besluiten genomen op grond van goede wetenschappelijke kennis, bijvoorbeeld over de draagkracht van de natuur. Als de Waddenacademie kan helpen daarin een doorbraak te forceren zou dat winst zijn. Maar ten eerste moet de academie haar aandacht dan niet over teveel onderwerpen versnipperen. Ten tweede mag zij niet worden meegesleurd in het regionale spel van politieke belangenafweging, dat enkel tot compromissen leidt in plaats van wetenschappelijk onderbouwde keuzes. Als de Waddenacademie erin slaagt wetenschappelijke kennis en beleid dichter bij elkaar te brengen kan dat goed zijn voor de duurzame ontwikkeling van de Waddenregio"Aldus Hidde van Kersen, directeur Waddenvereniging bij de opening van de Waddenacademie.

Omdat de afgelopen anderhalf jaar enkel tijd en geld is besteed aan de opzet van de Waddenacademie, is van een inhoudelijke onderzoeksagenda nog geen sprake. Wat dat betreft lopen de samenwerkende natuurorganisaties rond de Waddenzee voorop. Met elf kennisinstellingen stelden zij "Het tij Geleerd"op, een strategische en wetenschappelijke visie op het natuurherstel van de Waddenzee voor de komende jaren. Deze visie op natuurherstel kan de Waddenacademie behulpzaam zijn bij het adviseren over de toewijzing van Waddenfondsgelden aan natuurherstelprogramma's.

Bron: Website Waddenvereniging 31 juli 2008