Waddenacademie van start

Leeuwarden/Amsterdam-Woensdag gign in het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam de Waddenacademie officieel van start.

De Waddenacademie moet zich ontwikkelen tot kenniscentrum van de Waddenregio, waarbij het vooral gaat om het samenspel tussen onderzoeksgebieden. Het werkterrein van de Waddenacademie is daarom breed: van ecologisch, geologisch en klimatologisch onderzoek tot en met cultuurhistorisch en sociaal-cultureel onderzoek. De Waddenacademie, de jongste loot aan de stam van KNAW-instituten, zal gaan fungeren als spin in het weg van wetenschappelijke en maarschappelijke organisaties. De Waddenacademie gaat om te beginnen de behoefte aan kennis over het Waddengebied vaststellen en verwoorden in een integrale visie op de kennishuishouding voor de regio. Als die behoefte helder is, zal het instituut op de geselecteerde terreinene onderzoek stimuleren. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet allen om de natuur, naar ook om theme's als werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en culturel identiteit. Professor Pavel Kabat, voorzaitter van de Waddenacademie, zei het als volgt:"Het Waddengebied is óók een sociaalculturele ruimte, met een eeuwenlange of zelfs millennialange geschiedenis. Het sociaalwetenschappelijk en cultuurhistorisch onderzoek is in volume en belang ondervertegenwoordigd. Mijns inziens is het niet realistisch en niet wenselijk om de waarde van het gebied uitsluitend te baseren op natuurwetenschappelijke analyses." Tot de taken van de Waddenacademie behoren ook informatievoorziening over het Waddengebied en kennisuitwisseling tussen de belanghebbende partijen. Het instituut zal nauw samenwerken met wetenschappelijke en maarschappelijke organisaties; met beleidsadviserende instanties en met de regionale, nationele en internationale overheid. De Waddenacademie wordt bijgestaan door een Maatschappeli9jke Adviesraad onder voorzitterschap vn Ed Nijpels, tot voor kort Commisaris van de Koningin in de Provincie Fryslân. De Waddenacademie is gehuisvest in het Waddenhuis in Leeuwarden. De basisfinanciering komt van het Waddenfonds en dr Provincie Fryslân. De Waddenacademie wil de KNAW bijdragen aan het duurzame ontwikkeling van het Waddengebied, eerder dit jaar door de Nederlandse regering aan de Verenigde Naties voorgedragen als werelderfgoed.

Bron: Nijsnet 31 juli 2008