Skip to main content

Advies streefbeeld onderwaternatuur voor de Wadden

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft een streefbeeld voor de onderwaternatuur van de Waddenzee opgesteld. Het advies is tot stand gekomen samen met een groot aantal deskundigen in opdracht van het ministerie van LNV.

Cover brochure streefbeeld onderwater natuur

Uit een in 2020 door Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) uitgevoerde analyse kwam naar voren dat het vigerende beleid voor onderwaternatuur weliswaar een globaal beschreven ambitie bevat gericht op herstel en instandhouding van het dynamische karakter van dit mariene ecosysteem, maar dat deze ambitie onvoldoende concreet is. Het ministerie van LNV heeft in 2020 het PRW dan ook gevraagd om het streefbeeld voor de onderwaternatuur Waddenzee te concretiseren en daarmee richting te geven aan onderzoek, beleidskeuzes en maatregelen.

Katja Philippart en Kees Bastmeijer leverden vanuit hun portefeuilles bij de Waddenacademie een bijdrage aan het rapport.

Lees het Advies concretisering streefbeeld onderwaternatuur Waddenzee.

Het rapport is samengevat in de brochure: 
Een duik in de Waddenzee – Concreter streefbeeld voor een weerbaar en zelfredzaam ecosysteem onder water.

Meer informatie over het rapport en de brochure op de website van PRW.

Beluister ook het item op Omrop Fryslân Waddennatuur verdient een 'diepere' bescherming.