Skip to main content

Quick scan cumulatieve effecten Waddengebied verschenen

De Waddenacademie heeft een quick scan cumulatieve effecten Waddengebied uitgebracht, die als basis kan dienen voor het meerjarige NWO-NWA kennisprogramma ‘Ecologische effecten klimaatverandering Wadden’.

Cover Quick scan cumulatieve effecten in het Waddengebied

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is er ook een programma gericht op onderzoek naar effecten van klimaatverandering en naar cumulatieve effecten op de waddennatuur door het meervoudig menselijk gebruik (en de combinatie van beide) van de Waddenzee. Om het beoogde onderzoeksprogamma, dat interdisciplinair van aard is, meer gericht vorm te kunnen geven is een Quick Scan opgesteld ten aanzien van het begrip ‘cumulatieve effecten’, de juridische relevantie van dit begrip en bestaande wetenschappelijke kennis over cumulatieve effecten. 

Aanleiding

In het najaar van 2020 hebben de ministers van EZK, LNV en IenW afgesproken om gebiedsgericht onderzoek en monitoring uit te voeren naar cumulatieve effecten en de mogelijke gevolgen van klimaatverandering in relatie tot alle economische activiteiten voor het gehele Waddengebied. In de Agenda voor het Waddengebied 2050 is daarom afgesproken om aanvullende kennis te ontwikkelen over cumulatie van effecten van alle menselijke activiteiten op de waddennatuur en om te verkennen hoe bij medegebruik een goede afweging gemaakt kan worden in relatie tot andere activiteiten. Deze kennisontwikkeling past in de Trilaterale Onderzoeksagenda en vormt een belangrijke component van het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 en de nog uit te werken Kennisagenda voor het Waddengebied.

Cumulatieve effecten

Het thema cumulatieve effecten op de natuur van het Waddengebied is zowel vanuit wetenschappelijk als beleidsmatig oogpunt belangrijk, maar ook complex. Wetenschappelijke vraagstukken hebben bijvoorbeeld betrekking op de reikwijdte van het begrip, het al of niet kunnen optellen van effecten van verschillende aard en omvang, vraagstukken over oorzaak en gevolg (causaliteit), het fenomeen dat effecten elkaar kunnen versterken of juist opheffen, e.d. Deze vraagstukken werken door in het juridisch-beleidsmatige kader, bijvoorbeeld bij discussies met het parlement over de vraag of het Waddenecosysteem de veelheid van menselijke activiteiten aan kan, bij de opstelling van Natura 2000-beheerplannen en bij de beoordeling van vergunningsaanvragen op grond van de natuurbeschermings- en waterwetgeving.

Download  Quick scan cumulatieve effecten Waddengebied via de publicatielijst.