Skip to main content

Cumulatieve effecten in het Waddengebied

Derde NCK-Waddenacademie themadag

17 mei 2022

Willemsoord, Den Helder

Het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek (NCK) en de Waddenacademie organiseerden op 17 mei 2022 de derde gezamenlijke themadag. Dit keer stond het thema cumulatieve effecten centraal. Het programma bestond uit diverse sprekers die in gingen op de optelsom van gevolgen van menselijke activiteiten in de Waddenzee, al of niet in combinatie met andere drukfactoren zoals klimaatverandering. Dit is zowel vanuit wetenschappelijk als beleids- en beheersmatig oogpunt een belangrijk, maar ook uitdagend onderwerp. Het doel van deze themadag is vanuit verschillende perspectieven met  beheerders, beleidsmakers en wetenschappers de thematiek van cumulatieve effecten interactief te beschouwen.

Wetenschappelijke vraagstukken hebben bijvoorbeeld betrekking op de reikwijdte van het begrip, het al of niet kunnen optellen van effecten van verschillende aard en omvang, vraagstukken over oorzaak en gevolg (causaliteit), het fenomeen dat effecten elkaar kunnen versterken of juist opheffen, e.d. Deze vraagstukken werken door in het juridisch-beleidsmatige kader, bijvoorbeeld bij discussies met het parlement over de vraag of het Waddenecosysteem de veelheid van menselijke activiteiten aan kan, bij de opstelling van Natura 2000-beheerplannen en bij de beoordeling van vergunningaanvragen op grond van de natuurbeschermings- en waterwetgeving.

Verslag

Bekijk onze speciale verslag website foto's en verslagen van lezingen en paneldiscussies.

 

Eerdere NCK-Waddenacademie themadagen

17 mei 2019: Morphodynamics of the Wadden Sea; Recent research and future challenges

18 mei 2021: Interaction between biotic and abiotic factors in the Wadden Sea