Advies zilte teelten

Cover publicatie

Op verzoek van het Waddenfonds heeft de Waddenacademie advies uitgebracht over het thema zilte teelten.

In het advies wordt geconstateerd dat verzilting een gegeven is en dat het nu zaak is om verzilting als uitgangspunt te nemen voor de verkenning van mogelijkheden hoe Nederland, en in het bijzonder het Waddengebied, zich hierop kan voorbereiden. Ook moet worden onderzocht hoe mogelijke kansen op het gebied van zilte teelten tijdig kunnen worden benut, in eigen land maar ook op de wereldmarkt. In het advies worden hiertoe enkele concrete aanbevelingen gedaan.

Download

Advies over zilte teelten (pdf 0,5 Mb)

aanbiedingsbrief (pdf 56 kb).