Spring naar hoofd-inhoud

Symposium Kenniscluster Verzilting

2 februari 2023 in Leeuwarden

Akkerbouw achter de zeedijk. Foto: pixabay

De nieuwe stichting Kenniscluster Verzilting i.o., nodigt geïnteresseerden uit voor een symposium over de uitdagingen van de landbouw in een zilte omgeving én de oprichting van het kenniscluster op 2 februari 2023 vanaf 13:15 uur in de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Tijdstip: 2 februari 2023 | 13:15u.-17:30u.
Locatie: Hogeschool Van Hall Larenstein,  Agora 1, 8934 CJ  Leeuwarden
Informatie: landbouwenvoedselproductie@fryslan.frl

Toelichting

In het Friese bestuursakkoord 2019-2023 is de oprichting van een Kenniscentrum Zilte Teelt opgenomen. Op basis van een advies van een consortium bestaande uit de RUG, Deltares, WUR, LTO Noord, Franeker Academie, The Potato Valley en de provincie Fryslân is eerder door het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten dat we ons richten op het effect van verzilting op de belangrijkste gewassen in agrarische sector en op de maatregelen om nadelige effecten te voorkomen of te beperken. Daarnaast moet het initiatief leiden tot een betere benutting van schaars zoetwater in de kustzone. Het kenniscluster wordt een netwerk dat de intentie heeft om de krachten van alle publieke en private organisaties in Nederland te bundelen. Inmiddels heeft een aanzienlijk aantal partijen langs de Nederlandse kust aangegeven partner te willen worden van het kenniscluster. Een sterke krachtenbundeling van expertise zal ook internationale uitstraling hebben.
 
Wat gaan we doen op 2 februari?
•    Terugblikken op de totstandkoming, het doel en de toekomstige rol van het Kenniscluster;
•    Vieren dat het Kenniscluster wordt opgericht;
•    Bekendmaken nieuwe naam;
•    Vooruitkijken naar de eerste acties van het kenniscluster in 2023;
•    Het presenteren van de kennisagenda en enkele uitdagende thema’s.


Aanmelden Symposium Kenniscluster Verzilting via het aanmeldformulier