Nieuwsarchief

Jouke van Dijk, directeur van de Waddenacademie, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de RUG en voorzitter van de SER Noord Nederland werd…

Lees meer

De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de druk van…

Lees meer

De Academie van Franeker start zijn eerste seizoen met wetenschappelijke publiekscolleges. Er zijn er maar liefst 24 in voorbereiding.

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Karin…

Lees meer

Pier Vellinga, portefeuillehouder Klimaat en Water bij de Waddenacademie schreef een opinieartikel in het Friesch Dagblad naar aanleiding van de…

Lees meer

Tijdens het Noordelijk Filmfestival zal op zaterdagavond 10 november de documentaire Zwitserse Kust in première gaan. Filmproductiebedrijf DOXY en de…

Lees meer

op donderdag 18 oktober wordt het eerste exemplaar van de Bosatlas van de Wadden uitgereikt aan directeur van de Waddenvereniging en politica Lutz…

Lees meer

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de Waddenacademie organiseren van dinsdag 30 oktober 2018 t/m donderdag 1 november…

Lees meer

Op 17 oktober organiseert de Leeuwarder Courant samen met de Friese Milieu Federatie een debatavond over het klimaatakkoord en de energietransitie. In…

Lees meer

De hoeveelheid voedsel in de Waddenzee bepaalt of rosse grutto's met succes op en neer kunnen vliegen naar hun broedgebied in Siberië. Tot die…

Lees meer

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de vraag hoe de Nederlandse Waddenzee zal reageren op de combinatie van klimaatverandering en…

Lees meer

Op donderdag 10 oktober vond de eerste Nederlandse Toerisme Top plaats in Deventer met als thema Spreiding van Toerisme.

Lees meer

Op 5 oktober 2018 werd de nieuwste geologische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden onthuld ter ere van de honderdste verjaardag van kartering in…

Lees meer

Het TV-programma Vroege vogels zond de afgelopen weken een serie uit over het waddengebied met daarin veel aandacht voor onderzoek en monitoring.

Lees meer
Lees meer

Hogeschool Van Hall Larenstein is van 22 tot 25 oktober gastheer voor de internationale conferentie Littoral, georganiseerd in samenwerking met de…

Lees meer

De Raad van Toezicht van de Waddenacademie heeft prof.dr. Piet Hoekstra benoemd als nieuw directielid met de portefeuille Geowetenschap van de…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Wilma de…

Lees meer

Om de discussie over het duurzaam toerisme in het waddengebied van een steviger wetenschappelijk fundament te voorzien heeft de Waddenacademie dr.…

Lees meer

Onderzoekers van Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel zijn erin geslaagd larven te kweken van een inheemse oestersoort. Het…

Lees meer

Landschapsarchitect Peter de Ruyter geeft op woensdagavond 12 september in Arum een toelichting op het masterplan Gulden Lân / Gouden Land.

Lees meer

Het enige aan de Waddenzee dat constant is, is de voortdurende transformatie: eb en vloed, wind en golven hervormen dagelijks het wad, de stranden, de…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen, is een artikel verschenen van Bert…

Lees meer

De Kerstvloed van 1717 was niet zozeer een gevolg van een zware storm en zwakke dijken, maar ook de weersomstandigheden waren uitzonderlijk. Voor…

Lees meer

Om beter te begrijpen hoe het slib zich in het dynamische overgangsgebied tussen rivier en zee (zoet en zout) gedraagt, start dinsdag 28 augustus 2018…

Lees meer