Nieuwsarchief

Is de Japanse oester, een exoot uit Azië die steeds verder oprukt in de Waddenzee, ongewenst? "Nee", zegt Andreas Waser van het NIOZ Koninklijk…

Lees meer

Prof.dr. Pavel Kabat, internationaal expert op het gebied van water en klimaat, is benoemd als chief scientist and research director van de World…

Lees meer

Vandaag start Rijkswaterstaat met een groot experiment in het Amelander Zeegat. Door 5 miljoen m3 zand op de zeebodem ver voor de kust neer te leggen,…

Lees meer

Promotieonderzoek van Gwenda van der Vaart. Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen.…

Lees meer

In het Regeerakkoord is voor deze kabinetsperiode een intensivering van 275 miljoen voor Natuur en Waterkwaliteit opgenomen. Enkele grote wateren in…

Lees meer

In het Nederlandse deel van de Waddenzee neemt het aantal zeehonden nog steeds toe, maar de groei, vooral van de gewone zeehonden, lijkt wel af te…

Lees meer

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt geld ter beschikking om het slibprobleem in de Eems-Dollard aan te pakken en de…

Lees meer

De Nederlandse zeehond staat er zo goed voor dat opvang moet worden beperkt vanuit het belang van de populatie en het dierenwelzijn. Uit onderzoek…

Lees meer

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Prof. dr.…

Lees meer

Voor het project WEPPS "Warming Effects on Plant Soil interplay and ecosystem functioning in Wadden Sea Salt marshes” zoekt de Universiteit van…

Lees meer

During this two-week summer school in August, master students and early PhD students will explore the natural dynamics of the Wadden Sea together with…

Lees meer

De provincie en de Rijksuniversiteit Groningen gaan samen een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw oprichten. Doel van deze voor Nederland…

Lees meer

Begin 2017 gaf het Waterschap Noorderzijlvest toestemming aan de provincie Groningen voor de zogeheten ‘rietproef’. Een experiment waarbij zes weken…

Lees meer

De afgelopen jaren heeft beperkte verzanding van de Waddenzee plaatsgevonden en met name sommige vogels kunnen daar last van ondervinden. Dat blijkt…

Lees meer

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere…

Lees meer

Dr. Ir. Katja Philippart is per 1 februari 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar 'Productivity of Coastal Marine Ecosystems' aan de Universiteit…

Lees meer

Het blijkt mogelijk de te grote hoeveelheden slib en de daarmee samenhangende troebelheid van de Eems-Dollard effectief aan te pakken.

 

Lees meer

Het Quality Status Report (QSR) beschrijft en evalueert de ecologische toestand van de Waddenzee. De belangrijkste analysegebieden zijn: Geomorfologie…

Lees meer

Op dinsdag 23 januari hebben de Noordelijke en de Randstedelijke Rekenkamer het rapport Het Waddenfonds gemonitord gepubliceerd. Het Waddenfonds is in…

Lees meer

Wanda van Enst concludeert in haar proefschrift dat in een regio als de Waddenzee het proactief inzetten van kennis–beleid-interfaces de interacties…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jouke van…

Lees meer

Vanaf donderdag 18 januari zal de Waddenacademie een reeks van vijf zogeheten powercolleges verzorgen bij Omrop Fryslân. In een powercollege wordt een…

Lees meer

Op verzoek van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland organiseerde de Waddenacademie een audit, die zich richtte op de resultaten van…

Lees meer

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Lies Leewis,…

Lees meer