Twee winnaars Waddenacademieprijs 2021

Voor de eerste keer zijn er twee winnaars van de Waddenacademieprijs voor het beste Wadden gerelateerde proefschrift.

De twee winnende proefschriften van de Waddenacademieprijs 2021

De twee winnende proefschriften van de Waddenacademieprijs 2021

De Waddenacademieprijs 2021 wordt ex aequo toegekend aan dr. Richard Rijnks voor zijn proefschrift Subjective Well-Being in a Spatial Context en aan dr. Pim Willemsen voor zijn proefschrift Biogeomorphology of salt marshes, understanding the decadal salt marsh dynamics for flood defense.De twee winnaars ontvangen de prijs op het eerstvolgende symposium van de Waddenacademie.

Waddenacademieprijs

De Waddenacademie reikt met ingang van 2009 om de twee jaar de Waddenacademieprijs voor het beste proefschrift over het Waddengebied ter waarde van 5000 euro uit. Met het instellen van de Waddenacademieprijs wil de Waddenacademie het onderzoek over het Waddengebied door jonge onderzoekers stimuleren. Nominaties voor de Waddenacademieprijs 2023 kunnen worden ingediend.

Twee winnaars

In de periode september 2019 tot september 2021 zijn tenminste tien proefschriften verschenen die zich richten op het Waddengebied. Vier daarvan werden voorgedragen voor de Waddenacademieprijs 2021. De jury* vond alle vier ingezonden proefschriften inhoudelijk goed tot zeer goed, een wezenlijke bijdrage leveren aan de kennishuishouding van het Waddengebied en redelijk tot zeer goed leesbaar voor een breder publiek. Toch waren er twee proefschriften die er nog net iets boven uitstaken, waardoor de jury voor de eerste maal in het bestaan van de Waddenacademieprijs heeft besloten om de Waddenacademieprijs 2021 toe te kennen aan niet één, maar aan twee jonge onderzoekers:

dr. Richard Rijnks - Subjective Well-Being in a Spatial Context

Het prijswinnende proefschrift van Richard Rijnks is het resultaat van een samenwerking tussen de RUG-Campus Fryslan, de Waddenacademie en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen in Groningen. De centrale vraagstelling van het proefschrift is dat Noord-Nederland over een grote natuur- en omgevingskwaliteit beschikt en dat het in die context verbazingwekkend is dat deze regio niet een grotere rol speelt als woonregio voor, onder andere, randstedelingen met een voorkeur voor meer groen en ruimte. Deze discrepantie roept de vraag op: welke componenten dragen bij aan de kwaliteit van leven in deze regio, en hoe vertaalt deze kwaliteit van leven zich in woon- en verhuisgedrag? 'De resultaten in dit proefschrift laten zien dat de sociaaleconomische positie van mensen binnen hun directe woonomgeving belangrijker is voor leefbaarheid dan de nabijheid tot voorzieningen. De resultaten van Rijnks benadrukken het belang van inkomensongelijkheid in het tot stand komen van verschillen in welbevinden: sterkere clustering van hoge en lage inkomens leidt tot lager welbevinden, zowel voor de hogere als voor de lagere inkomensgroepen. Het terugdringen van inkomensongelijkheid biedt daarmee een aanknopingspunt voor het verhogen van regionaal en interregionaal subjectief welbevinden.  
Richard Rijnks promoveerde op 8 oktober 2020 aan de Rijksuniversiteit Groningen en is momenteel werkzaam als Assistent Professor GIS, Spatial Analysis, and Planning Methods aan dezelfde universiteit.

dr. Pim Willemsen - Biogeomorphology of salt marshes, understanding the decadal salt marsh dynamics for flood defense

Het prijswinnende proefschrift van Pim Willemsen is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Twente en onder meer Deltares, Koninklijk NIOZ, Technische Universiteit Delft en de University of Cambridge. Centraal in dit proefschrift staat de vraag hoe kwelders kunnen bijdragen aan de veiligheid van het land en met name hoe kwelders, in combinatie met dijken , deltagebieden beter kunnen beschermen tegen zeespiegelstijging. Deze problematiek is uitermate relevant voor de komende decennia, in het licht van de klimaatverandering die hogere waterstanden en extremere weercondities zal brengen. De kracht van het proefschrift zit onder meer in het combineren van verschillende onderzoeksmethoden. Allereerst worden datasets met grootschalige en langjarige morfologische ontwikkelingen bestudeerd, om de vraag te kunnen beantwoorden hoe groot de morfologische variabiliteit is van kwelders en schorren in de Westerschelde en Waddenzee op een tijdschaal van enkele decennia. Vervolgens worden numerieke rekenmodellen ingezet voor het berekenen van de doorwerking van morfologische variabiliteit in variabiliteit van de golfdempende werking. Naast deze grote ruimtelijke schaal en tijdschaal beschrijft het proefschrift ook de biofysische processen op een veel kleinere schaal: lokaal op de slikken en schorren en op de tijdschaal van dagen. De kennis uit het proefschrift is inmiddels toegepast in het Marconi project bij Delfzijl en bij het ontwerp van de buitendijkse slibsedimentatie in de Dollard.
Pim Willemsen promoveerde op 22 januari 2021 aan de Universiteit Twente en is momenteel werkzaam als Postdoctoral Researcher Biogeomorphology of salt marshes and mangroves aan de UT.

Lees hier het juryrapport van de Waddenacademieprijs 2021 (pdf 0,1 Mb)


* De jury van de Waddenacademieprijs 2021 bestond uit:
Prof.dr. Suzanne Hulscher (hoogleraar Waterbeheer Universiteit Twente, voorzitter);
dr. Frans Sijtsma (universitair hoofddocent Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen  Rijksuniversiteit Groningen);
Prof. dr. Peter Herman (hoogleraar Ecological Hydraulic Engineering Technische Universiteit Delft en senior onderzoeker Deltares);
Prof. dr. Karline Soetaert (hoofd afdeling Ecosystem Studies Koninklijk Instituut der Zee NIOZ);
Prof. dr. ir. Theo Spek (hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen);
Prof. mr. Marleen van Rijswick (hoogleraar Europees en nationaal waterrecht Universiteit Utrecht en hoofd van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law).