Bijeenkomst monitoring gaswinning Waddenzee

Vertegenwoordigers van onder andere de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), Waddenacademie, Waddenvereniging, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, de Vogelbescherming, TNO, Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie van Economische Zaken wisselden dinsdag 7 juni 2016 in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden van gedachten over de monitoring van gaswinning onder de Waddenzee.

Screenshot youtube filmpje monitoring gaswinning Waddenzee

Jaarlijks nodigt NAM zo’n vijftig betrokken deskundigen uit deze bijeenkomst bij te wonen met als doel de monitoring en de resultaten daarvan te evalueren.

Bekijk een korte impressie van de bijeenkomst in Leeuwarden.