Blijf koersvast en investeer in noordelijke economie

‘Verhoog het groeivermogen van het Noorden, voor meer economische groei én werkgelegenheid.’ Met die inzet hebben ca. 30 grote organisaties in het Noorden gezamenlijk gewerkt aan een uitwerking van de eerste opgave van het middellange-termijn-advies KoersVAST 2.0 van SER Noord Nederland.

Cover Koersvast 2.0

Vrijdag 6 maart presenteerde SER Noord-Nederland haar advies KoersVAST 2.0. VNO-NCW Noord voorzitter Alfred Welink overhandigde namens de groep stakeholders de Actieagenda voor Groei Noord-Nederland aan de voorzitter van Samenwerkingsverband Noord Nederland John Jorritsma en de lijsttrekkers voor Provinciale Statenverkiezingen in de drie Noordelijke provincies.

“Noord-Nederland heeft twee uitdagingen voor de komende jaren: zorgen dat de economie mee kan blijven doen met de ontwikkelingen in de wereld, waarvoor groei en innovatie nodig is, en tegelijkertijd een perspectief bieden voor die grote groep mensen die nu niet meer mee kunnen doen. Met haar advies KoersVAST 2.0 heeft SER Noord-Nederland gezocht naar die oplossingen waar voor beide uitdagingen antwoorden worden gevonden. Door te investeren in icoonprojecten als Duurzaam Bouwen, maar ook door te investeren in Leven Lang Leren kan Noord-Nederland zich internationaal onderscheiden”, aldus Frans Jaspers, voorzitter SER Noord-Nederland.

Aan het middellange-termijn-advies KoersVAST 2.0, ligt de in december gepubliceerde Macro Economische Verkenning Noord-Nederland ten grondslag. Op basis hiervan zijn de vijf opgaven voor het Noorden geformuleerd. Deze vijf zijn:

- Het vergroten van het groeivermogen in Noord-Nederland,
- Het vergroten van het adaptief vermogen in Noord-Nederland,
- Het versterken van de stedelijke en landschappelijke regio's in Noord-Nederland,
- Het ontwikkelen van een nieuw perspectief voor inactieven op de arbeidsmarkt,
- Het versterken van de (internationale) positie van Noord-Nederland

In KoersVAST 2.0 geeft SER Noord-Nederland op basis van vijf opgaven aan wat er zou moeten gebeuren om de sociaaleconomische structuur van Noord-Nederland te verbeteren. Het advies vormt tevens de kaders waarbinnen SER Noord-Nederland de komende vijf jaar zal adviseren en waaraan zij adviesaanvragen ten principale zal toetsen.

Het vergroten van het groeivermogen in Noord-Nederland is alleen mogelijk als alle partijen de handen ineen slaan. Daarom namen VNO-NCW Noord, MKB Nederland Noord en FNV Noord het initiatief om onder regie van SER Noord-Nederland een actieagenda voor de groei op te stellen, ondersteund door een groot aantal partijen. Vandaag wordt ook deze actieagenda aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de lijsttrekkers van de politieke partijen die mee doen met de provinciale Statenverkiezingen op 18 maart a.s. Noordelijk bedrijfsleven, kennis- en opleidingsinstituten hebben hiermee de eerste opgave vanuit het advies van SER Noord-Nederland concreet uitgewerkt.  De partijen die de actieagenda steunen, willen zowel groei van de economie als van de werkgelegenheid bewerkstelligen. Beide moeten minimaal op het nationaal gemiddelde gebracht worden. Belangrijke acties in de agenda zijn:

  • investeer in de doorgroei van de sterke Noordelijke economische speerpunten en focus daarbij meer op business development, kennisvalorisatie, betrokkenheid van het MKB en internationalisering ten behoeve van de export.
  • Versterk het MKB door te investeren in de groeibriljanten, in te zetten op starters en ondernemerschap in het onderwijs, export door middel van bedrijvennetwerken te vergroten en te investeren in toplocaties.
  • Ontwikkel enkele toonaangevende icoonprojecten, waaronder het project innovatief en duurzaam bouwen en personalized & customized health.  Beide icoonprojecten bieden kansen voor economische groei en werkgelegenheid in heel Noord-Nederland.
  • Verbeter bereikbaarheid, zodat het Noorden zo goed mogelijk bereikbaar is via weg, spoor, lucht en via (breedband)internet.