DE WAARDEN VAN HET WADDENGEBIED

Vierde Waddenlezing door prof. dr. Henk Folmer op maandag 7 februari aanstaande

De stelling dat het Waddengebied waarde heeft zal door niemand bestreden worden. Echter, bij de vraag wat en hoe groot die waarde is, lopen de meningen al gauw uiteen. De boeren zullen op de eerste plaats -maar zeker niet alleen -aan de kostbare landbouwgronden denken, de bedrijven in de Eemshaven aan de goedkope industrieterreinen en de toeristen aan de rijkdom aan vogels en planten en het fantastische landschap. Kortom, het waddengebied vervult een veelheid van functies, die voor verschillende maatschappelijke groeperingen van verschillend belang zijn, dat wil zeggen, verschillende waarden hebben.

Voor het waddengebied worden voortdurend ingrepen overwogen met verschillende gevolgen voor de verschillende waarden. Om tot een goede beslissing te komen is het noodzakelijk om alle gevolgen van een ingreep in beeld te brengen, zowel de positieve (baten), als de negatieve (kosten). Om tot een juiste afweging van de baten en kosten te komen, kan gebruik worden gemaakt van maatschappelijke kosten baten analyse (mkba). Met behulp van deze techniek worden alle effecten van een ingreep in kaart gebracht, in baten en kosten ingedeeld en met elkaar vergelijkbaar gemaakt, zodat ze tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Als de baten groter zijn dan de kosten, dan is de ingreep verantwoord. In het omgekeerde geval moet de ingreep in principe afgewezen worden, of moet deze zodanig aangepast worden, dat de baten alsnog groter worden dan de kosten.

Hoe werkt de techniek van mkba voor het waddengebied? Is het mogelijk om uit te rekenen hoeveel de maatschappij over heeft voor een gezonde zeehondenpopulatie of voor een open landschap? 

Deze en andere vragen komen aan de orde in de vierde Waddenlezing die op 7 februari aanstaande wordt gehouden door prof.dr. Henk Folmer, hoogleraar Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit. De lezing van prof. Folmer, getiteld 'De waarden van het waddengebied', is van 20.00 uur tot 21.30 uur in de Kanselarij (Fries Museum), Turfmarkt 11, 8911 KS te Leeuwarden. Er is alle gelegenheid om met prof. Folmer en met elkaar in discussie te gaan. Toegang tot de lezing is gratis.

U bent van harte welkom!