De Waddenacademie verkent onderzoeksprogramma rondom zandsuppletie

LEEUWARDEN - De Waddenacademie laat een verkenning doen naar de mogelijkheid om te komen tot een groot en breed gedragen onderzoeksprogramma rondom zandsuppletie.

De vraag naar de invloed van suppletie van zand (met eventueel bijbehorend slib) op de biotiek en de abiotiek van een gebied is  zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van groot belang (denk hierbij aan aspecten van veiligheid, duurzaamheid en klimaat). De Deltacommissie, het Waddenfonds en het Nationaal Waterplan vragen hier dan ook aandacht voor.
De Waddenacademie wil daarom graag, mede in het kader van de op te stellen kennisagenda, een verkenning laten doen naar de mogelijkheid om te komen tot een groot en breed gedragen onderzoeksprogramma rondom zandsuppletie.

De Waddenacademie stelt als randvoorwaarden bij deze verkenning:

-    In de verkenning worden de bestaande en al lopende onderzoeken aan (de effecten van) kustsuppleties in kaart gebracht;
-    De vragen die leven bij de diverse stakeholders met betrekking tot de effecten van suppleties worden in kaart gebracht, waarna wordt beoordeeld welke vragen relevant worden geacht;
-    Op grond van bovenstaande twee punten en op basis van wetenschappelijke inzichten wordt nagegaan welke lancunes er nu nog in het onderzoek naar de effecten van suppleties zijn en waarop een monitoring zich in ieder geval zou moeten richten;
-    In de verkenning wordt aandacht besteed aan zowel strandsuppleties als onderwatersuppleties en geulsuppleties;
-    De verkenning wordt uitgevoerd door een multidisciplinair samengestelde verkenningscommissie, met inbreng van buitenlandse deskundigen;
-    De verkenningscommissie organiseert tenminste één interactieve bijeenkomst met vertegenwoordigers van departementen, terreinbeheerders en natuurbeschermingsorganisaties alvorens de verkenning uit te brengen;
-    De uitkomsten van de verkenning worden gedragen door de nationale en, waar van toepassing, internationale academische gemeenschap;
-    de verkenningscommissie biedt de uitkomsten van de verkenning uiterlijk 10 mei 2009 aan de Waddenacademie aan.