Economie en natuur kunnen elkaar versterken

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Olga van der Valk, onderzoeker Nieuwe verdienmodellen en ketensamenwerking aan de Universiteit van Wageningen en hoofdauteur van het rapport Balanceren op het Wad.

Een baggerschip en veerboot passeren elkaar op de Waddenzee in de vaargeul naar Ameland

We moeten af van het uitgangspunt dat mensen en natuur elkaar beconcurreren om ruimte, ook in het Waddengebied. Beiden - mensen en natuur - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, betoogt onderzoeker Olga van der Valk.

Het Waddengebied is uniek. Dat vraagt om goed beheer van dit landschap, dat door de eeuwen heen door natuurkrachten is gevormd en cultureel erfgoed is door menselijk handelen op de Wadden.
De Beheerraad Waddengebied wil voor de financiering van het natuurbeheer van de Wadden een beroep doen op de private sectoren die in het gebied opereren. Wageningen Economic Research heeft hiervoor de omzet- en winstcijfers van de economische sectoren die in het gebied opereren in kaart gebracht. Dan gaat het om toerisme, recreatievaart, havens, visserij en delfstoffenwinning.

Deze cijfers geven een indicatie van de bijdrage aan welvaart. Het culturele en maatschappelijke belang van deze sectoren (bijdrage aan welzijn) blijft echter onbelicht. Ook het effect van de economie op natuurbeheer blijft onbekend.

Lees het volledige artikel Economie en natuur kunnen elkaar versterken op de website van het Friesch Dagblad.

Download het rapport Balanceren op het Wad: De private sector en de baten uit Waddenzeebeheer (pdf 1,3 Mb)