Een 'Parijs-vriendelijke' landbouw

Op vrijdag 26 februari a.s organiseerden het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum een lezing met als titel: ‘’Boeren na de Klimaat akkoorden van Parijs’’. De inleiding werd verzorgd door prof. Pier Vellinga, gepensioneerd hoogleraar klimaatontwikkeling en directielid van de Waddenacademie. In de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 februari verscheen een artikel over deze lezing getiteld: Een 'Parijs-vriendelijke' landbouw.

Pier Vellinga. Foto: Walther Walraven

Tot voor kort was het klimaatdebat vooral een energiedebat. Maar nu er steeds meer omgeschakeld wordt van fossiele energie naar duurzame energie komt voedselproductie steeds meer onder het vergrootglas te liggen. Volgens Vellinga heeft de voedselketen een aandeel van 30 procent in de uitstoot van broeikasgassen. Wil de landbouw ook bijdragen aan 'Parijs' om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden, dan is het onvermijdelijk dat de dierlijke eiwitroute deels vervangen wordt voor de plantaardige.

Lees hier het hele LC-artikel Een 'Parijs-vriendelijke' landbouw  (pdf 0,1 Mb)

Op 15 maart a.s. verzorgt Pier Vellinga de Magister Alvinuslezing in Sneek getiteld: Klimaatverandering na Parijs