Efficiëntieslag meerjarige metingen in het waddengebied ingezet

Een gezamenlijke strategie voor het uitvoeren van meerjarige metingen van de ecologie en economie van het waddengebied. Dat staat een aantal instituten en organisaties voor ogen, die streven naar een goed begrip en duurzaam beheer van dit werelderfgoed.

logo WaLTER

Als onderdeel van deze aanpak lanceren zij vandaag de website www.walterproject.nl, waarop de ontwikkeling van deze plannen te volgen is.

Duurzaam beheer van de Waddenzee begint bij goede kennis. Die kennis is vaak wel aanwezig, maar het vergelijken van meetresultaten van verschillende organisaties is lastig: ze hebben elk hun eigen manier van meten. Het project WaLTER gaat deze inefficiënte situatie verbeteren. WaLTER staat voor ‘Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research’ en heeft als doelstelling het opzetten van een geïntegreerd meetnet voor de belangrijke thema’s die in de Waddenzee spelen. WaLTER wil hierbij nadrukkelijk ecologische kennis beter integreren met sociaal-economische kennis, bijvoorbeeld rondom visserijbeleid, maar ook rondom industriële activiteiten. De komende jaren wordt –in samenspraak met Duitsland en Denemarken– gewerkt aan een voorstel om bestaande onderzoeks- en meetprogramma’s beter op elkaar af te stemmen en beschikbare gegevens beter toegankelijk te maken.

De efficiëntieslag rond de meerjarige metingen leidt tot een verhoging van de hoeveelheid informatie die uit de gegevens verkregen kan worden. De website www.walterproject.nl zal hiervan regelmatig nieuwe voorbeelden laten zien, zoals een reconstructie van het droogvallen en onderlopen van wadplaten tijdens een getijdecyclus. Ook wordt gestart met een serie verhalen van mensen die in het waddengebied wonen, werken, onderzoek doen of het gebied besturen. Met als rode draad de waarde van deze unieke leefomgeving en het belang van metingen.

De website wordt de komende jaren uitgebreid met een dataportaal: één centraal punt waarbij zoveel mogelijk gegevens over de omgeving (sediment, voedingstoffen, helderheid, enz.), de biologie (primaire productie, bodemdieren, vogels, enz.) en socio-economie (visserij, werkgelegenheid, enz.) digitaal beschikbaar komen. Op deze manier maakt WaLTER de gegevens meer geschikt voor actuele beleidsbeslissingen en stimuleert verder een gezamenlijke interpretatie van de gegevens. Omdat er zoveel verschillende instanties metingen uitvoeren in het waddengebied, zijn de resultaten niet altijd vindbaar of niet goed toegankelijk voor bredere analyse. Op het forum van deze website kan iedereen die op zoek is naar bepaalde meetgegevens een oproep plaatsen.

Betrokken organisaties

Het WaLTER project staat onder leiding van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) en wordt uitgevoerd door NIOZ, Common Wadden Sea Secretariat, IMARES - Wageningen UR, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en SOVON Vogelonderzoek Nederland, in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provincie Fryslân, de NAM, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds, met bijdragen van de Provincies Noord-Holland en Fryslân.