Flinke subsidie voor Brede Groene Dijk

Waterschap Hunze en Aa’s kan door met de Brede Groene Dijk aan de Groningse Waddenzeekust. Op 1 september ontving dagelijks bestuurder Hilbrand Sinnema de subsidie ter waarde van € 8,7 miljoen.

 

Dollard dijk. Foto: Thea Smit

Hunze en Aa's ontving die subsidie van het Deltaplan Waterveiligheid (voorheen Hoogwaterbeschermingsprogramma) omdat de Brede Groene Dijk een unieke type dijk wordt, die van waarde kan zijn voor de rest van Nederland en zelfs daarbuiten.

Subsidie voor innovatie

De Brede Groene Dijk is mogelijk goedkoper in aanleg en biedt doorgaans meer bescherming dan traditionele dijken met een steen- of asfaltbekleding. Bovendien past het beter in het landschap. Aan de Groninger kust, middenin Natura 2000 gebied, wordt nu 1 km brede groene dijk aangelegd als proef, om te kijken of dit goed inzetbaar is aan de Waddenzeekust. En mogelijk kan het ook een oplossing zijn elders. Omdat dit op een innovatieve manier gebeurt, ontvangt waterschap Hunze en Aa’s 8,7 miljoen euro subsidie voor deze proef. Hilbrand Sinnema van Hunze en Aa’s: “De waterveiligheid staat natuurlijk voorop. In de proef monitoren we de komende jaren nauwgezet de effecten op de sterkte van de dijk, maar ook op de natuur. Bijkomend voordeel van de Brede Groene Dijk is dat het past in de omgeving. We maken de Waddenkust hiermee nog mooier.”

Exportproduct

De Brede Groene Dijk is één van de vele nieuwe dijkconcepten die momenteel in Nederland worden gebouwd en ontwikkeld. “De komende decennia gaat een derde van alle belangrijke dijken op de schop om Nederland voldoende veilig tegen overstromingen te houden”, aldus Richard Jorissen van het Deltaplan Waterveiligheid. “Het voorkomen van hinder en zoveel mogelijk behoud van het landschap zijn voor bewoners cruciaal. Tegelijkertijd biedt de dijkversterking ook mogelijkheden om iets bij te dragen aan de omgeving. Dit vraagt dan wel om nieuwe, slimmere dijken, die bijvoorbeeld opgaan in het landschap of juist gebruik maken van de omgeving. Het ontwikkelen en vooral toepassen van dit soort innovaties zijn ook  vaak interessante exportproducten en daardoor blijven we als Nederlandse dijkwerkers de watermanagers van de wereld.”

Veel klei nodig

De dijk langs de Dollard is weliswaar veilig genoeg, maar om aan de nieuwste veiligheidsnormen te voldoen moeten we totaal 17 km versterken. Daarvoor is heel veel klei nodig. Alleen dan is het mogelijk om de golfklappen die op de dijk slaan op te vangen, zonder dat de grasmat of de onderliggende kleilaag daaronder te lijden heeft. Het gaat om 1,7 miljoen m3 klei, dat is gelijk aan ongeveer 75.000 vrachtauto’s. Die klei wordt niet met vrachtauto’s van ver aangeleverd, maar uit het gebied zelf gehaald. Klei van slib uit de kwelders, uit polder Breebaart en uit de haven van Delfzijl. Dit slib wordt gerijpt tot klei in een Kleirijperij: een pilotproject van waterschap Hunze en Aa’s, Ecoshape, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Deltaplan Waterveiligheid, Groningen Seaports en het Groninger Landschap.

De Brede Groene Dijk is één van de demonstratieprojecten van de Project Overstijgende Verkenning Waddenzeedijken. Deze verkenning wordt uitgevoerd door de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân onder de paraplu van het Deltaplan Waterveiligheid. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst. Naast het Deltaplan Veiligheid draagt het Waddenfonds bij aan de Brede Groene Dijk.