Het Wad in vijf dimensies

Volksuniversiteit en Waddenacademie werken samen

Foto: Berber van Oyen

Vanaf 10 februari vinden er vijf lezingen plaats waarbij de Wadden centraal staan. Achtereenvolgens komen de geologie, ecologie, economie, cultuurhistorie en het klimaat van dit Werelderfgoed aan bod. Sprekers van de Waddenacademie verzorgen de lezingenreeks, die door Volksuniversiteit Fryslân wordt aangeboden.

Op de eerste avond, dinsdag 10 februari, geeft Hessel Speelman een lezing over de ontwikkeling van het Wad in tijd en ruimte. Het Waddengebied zoals we dat nu kennen, is immers het resultaat van processen op verschillende tijd- en ruimteschalen. De week erna duikt Katja Philippart in de modder van het Wad om te kijken wat er leeft, wie wat eet en hoe er door planten en dieren een continue strijd wordt geleverd met de elementen. Jouke van Dijk stelt in de derde lezing de vraag hoe je wonen en werken in het Waddengebied kunt combineren met een kwetsbaar ecosysteem. Tijdens de vierde lezing belicht Meindert Schroor de andere kanten van het natuurgebied: die van landbouwgebied, leverancier van grondstoffen en energie, en van menselijk kapitaal en ruimte. In de laatste en vijfde lezing, op 17 maart, gaat Pier Vellinga in op de klimaatverandering. Wat zijn de kansen en bedreigingen van een gestegen zeespiegel en een hogere temperatuur?

De lezingen worden gegeven in Bibliotheek Leeuwarden en zijn zowel los als als reeks te boeken. De kosten zijn € 3,50 per lezing of € 14,00 voor de serie van vijf (bibliotheekleden krijgen in beide gevallen 10% korting). Aanmelden kan via de website van Volksuniversiteit Fryslân: www.vufryslan.nl

Over Volksuniversiteit en Waddenacademie
Volksuniversiteit Fryslân is een dienst van Bibliotheken Midden-Fryslân en is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. Volksuniversiteiten zijn er voor iedereen ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond.
De Waddenacademie heeft de ambitie het waddengebied te (laten) ontwikkelen tot een kraamkamer voor breed toepasbare, integrale kennis over duurzame ontwikkeling van een kustgebied, waar natuurwaarden centraal staan en een dragend onderdeel vormen van de lokale en regionale economie.