Kennis voor Klimaat stelt 20 miljoen euro beschikbaar

Het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat stelt 20 miljoen euro beschikbaar aan de beste onderzoekgroepen om Nederland beter voor te bereiden op klimaatverandering. Centraal staat de vraag hoe we beleid, ruimtelijke investeringen en menselijk gedrag aan kunnen passen aan het klimaat van de toekomst en tegelijk nieuwe kansen kunnen creëren.

Er is kennis nodig om ons land aan te passen aan klimaatverandering. Om die kennis te ontwikkelen heeft VROM geld voor onderzoek beschikbaar gesteld aan het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat. Het bestuur van het programma heeft besloten om nu 20 miljoen euro vrij te maken en nodigt universiteiten en kennisinstellingen uit om met projectideeën te komen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Rotterdam, Haaglanden, Schiphol, belanghebbenden in het Waddengebied, de Zuid-Westelijke Delta, het veenweidengebied en de hogere delen van ons land. Het onderzoek verbindt en versterkt de onderzoekactiviteiten van VROM, V en W, LNV en de regionale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten). Ook landbouworganisaties, natuurbeheerders, adviesbureaus en projectontwikkelaars nemen deel aan het programma. Al deze partijen hebben hun vragen ingebracht in het programma en financieren mee. Daardoor kan het totale onderzoekbudget tot meer dan 30 miljoen euro oplopen. Voor de meer fundamentele vragen wordt samengewerkt met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en haar programma Duurzame Aarde.

Er zijn acht thema's voor nader onderzoek benoemd: waterveiligheid, zoetwatervoorziening, inrichting landelijk gebied, stedelijke ontwikkeling, infrastructuur, klimaatprojecties, governance en beleidsondersteunende instrumenten. Kennis voor Klimaat vraagt ideeën en daarbij benodigd onderzoek naar technische en maatschappelijke aspecten en naar de wijze waarop nieuwe inzichten vorm kunnen krijgen in de praktijk.

Alle relevante informatie voor het indienen van voorstellen vindt u op www.kennisvoorklimaat.nl