Kennisnetwerk Krimp vier jaar verlengd

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen en de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben besloten de komende vier jaren (financieel) te blijven investeren in het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).

Het KKNN gaat daarmee een nieuwe fase in. Krimp staat inmiddels goed op de agenda, maar de behoefte aan kennisuitwisseling is nog steeds groot, omdat de (ruim 900) partners in het kennisnetwerk volop bezig zijn met de uitvoering. Noord-Nederland loopt voorop met experimenteren. Daarin vervult het KKNN op dit moment een belangrijke rol. Concreet betekent dit besluit dat de drie pijlers van het KKNN (kennisnetwerk, kennisdelen en kennis ontwikkelen) tot 2019 verder uitgebouwd zullen worden.

Tijdens het Krimpcafé XL van 13 november in het Provinciehuis van Groningen overhandigt gedeputeerde Marianne Besselink het eerste exemplaar van de rapportage ‘Vier jaar kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland: wat heeft het opgeleverd en hoe nu verder?’ aan Auke Oosterhoff van MKB (Noord)Nederland; een stap die past bij de verdere verbreding van de doelgroepen van het KKNN. Deze evaluatie is het resultaat van een digitale enquête onder de contacten van het KKNN. Vooral de Krimpcafés en de nieuwsbrieven worden door de respondenten erg gewaardeerd, resp. 83% en 87 % beoordeelt deze als goed tot zeer goed. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn onder meer het verder uitdiepen van thema’s, vaker inwoners aan het woord laten en de financiering voor beantwoording van de vragen uit de Noordelijke Kennisagenda Krimp. Een nieuw projectplan voor de periode maart 2015-februari 2019 legt de activiteiten voor de komende jaren vast.

Meer informatie over het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland via www.kennisnetwerkkrimp.nl.