Meer aandacht voor beleid in krimpregio's

Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter directie Waddenacademie schreef een opinie artikel in Trouw. Waarom kunnen krimpregio’s geen hogere uitkering krijgen, net zoals grote steden, vraagt hij zich af.

Delfzijl, krimgebied. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt.

Onlangs heeft minister Blok het verzoek afgewezen om de Achterhoek, Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Friesland als topkrimpregio te erkennen. Daarvoor moet in de periode 2014-2040 sprake zijn van een voorspelde bevolkingsdaling van 12,5 procent en een daling van het aantal huishoudens met minimaal 5 procent. Daaraan voldoen alleen de drie bestaande krimpregio’s Zuid-Limburg, Noord- en Oost-Groningen en Zeeuws-Vlaanderen.

Deze regio’s krijgen sinds 2009 extra steun van het Rijk via het Gemeentefonds. De huidige drie topkrimpregio’s zijn allemaal gebieden met van oudsher veel (chemische) industrie en een sterk afkalvende werkgelegenheid. Ze liggen in minder aantrekkelijke woongebieden aan de rand van het land.

Het ontstaan van de nieuwe krimpgebieden is een gevolg van een veel recentere trend van ruimtelijke uitsortering waarbij de betere banen en de hoger opgeleiden zich steeds meer concentreren in en rond steden met een universiteit en/of hbo-instelling, vooral in een ring rondom de Randstad. Het traditionele platteland nabij de steden verdwijnt als productieruimte en wordt steeds meer vervangen door platteland als consumptieruimte voor wonen en recreatie.

Voor degenen die het kunnen betalen, is het daar prettig studeren, werken en wonen in schone lucht en met minder files. Daar staat tegenover dat in de grensgebieden en langs de Waddenkust iets verder van de steden veel banen en mensen verdwijnen, en daar blijven vooral lager opgeleide, oudere en weinig mobiele werknemers en inactieven achter.

Les het volledige artikel: Meer aandacht voor beleid in krimpregio's uit Trouw van 6-8-2014.