Metawad: onderzoek aan vogels die het wad met de wereld verbinden

Metawad is een voortzetting van langlopend demografisch onderzoek aan trekkende wadvogels (2012-2016) dat wordt gefinancierd door het Waddenfonds en geadministreerd door NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. De nieuwsbrief van maart 2013 van Metawad is verschenen

Nieuwsbrief Metawad

Nergens op de wereld ligt zo’n groot gebied met aaneengesloten wadplaten als de internationale Waddenzee. Naar schatting maken er 10-12 miljoen vogels gebruik van het wad. Een substantieel deel hiervan zijn trekvogels die op heen- en terugreis tussen (sub)tropische waddengebieden en de toendra het waddengebied gebruiken. Vanuit hun perspectief is de Waddenzee geen op zichzelf staand ecosysteem is, maar onderdeel van een wereldwijd netwerk van ecosystemen, een zogenaamd meta-ecosysteem.

De laatste tientallen jaren is dit ecosysteem onder grote druk komen te staan door vervuiling, inpoldering en overbevissing. In het door het Waddenfonds in de periode 2012-2016 met 3 miljoen Euro ondersteunde Metawad project, proberen wij deze natuurbeschermingsdoelen te onderbouwen met de resultaten van diepgaand lange-termijn onderzoek aan verspreiding, geboorte en dood van vijf karakteristieke trekvogels van het wad. Daarbij staat de Kanoet voor een gespecialiseerde schelpdiereter, de Rosse Grutto voor een wormeneter, de Drieteenstrandloper voor een garnaaltjes-eter van zandig wad en strand, de Lepelaar voor een garnalen- en platvisjes-eter vanslenken en geulen, en de Rotgans voor een grazer op wad en kwelder.

Op grond van vergelijkingen van hun wel en wee in ruimte en tijd komen we tot aanbevelingen voor beheersmaatregelen die de ecologische waarden van Werelderfgoed Waddenzee zullen versterken. Metawad representeert onderzoek van de lange adem. Binnen het project werken instituten en onderzoekers samen die zich al lange tijd (voorafgaand aan de financiering door het Waddenfonds) met de ecologie en populatiedynamica van de vijf trekkende wadvogels bezig hielden.

In de nieuwsbrief van Metawad van maart 2013 vindt u de volgende artikelen:
Kanoetenpopulatie blijft krimpen
Lepelaar op het wad aan zijn plafond?
Lepelaarman in hart en nieren
Ruien of niet ruien, dat is de vraag
De B-keus van een rotgans