Monitoringsprogramma naar de bijvangst van de Wolhandkrabvisserij in de Waddenzee

In opdracht van de Waddenacademie start Altenburg & Wymenga in samenwerking met de Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord (VVVN), een monitoringsprogramma naar de bijvangst van de wolhandkrabvisserij in de spuikommen van de Waddenzee. Het doel is om vast te stellen welke vissoorten en in welke aantallen deze soorten worden gevangen als bijvangst bij deze vorm van visserij. De verzamelde gegevens kunnen vervolgens bijdragen aan duurzame visserij in de Waddenzee.

Logo's Waddenacademie, altenburg&Wymenga en Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord

De Waddenzee is een uniek natuurgebied dat wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan planten en dieren. Van oudsher staat de Waddenzee bekend om haar kraamkamerfunctie voor vis, de zoet-zout overgangen en de vele vissoorten. De laatste decennia zijn veel visbestanden in de Waddenzee echter sterk achteruit gegaan. Met het oog op herstel van deze bestanden worden momenteel maatregelen getroffen om barrières in zoet-zout overgangen op te heffen en om de visserij in de Waddenzee te verduurzamen.

In het kader van dit herstel staat ook ter discussie of de spuigebieden in de Waddenzee (o.a. Den Oever en Kornwerderzand), waar (zeldzame) trekvissen zich in bepaalde periodes van het jaar concentreren, geheel gesloten moeten worden voor de visserij met vast vistuig. In deze spuigebieden werd vroeger vooral op aal gevist, maar door de sterke achteruitgang van de aal wordt er tegenwoordig vooral op Chinese wolhandkrab gevist. Bij de wolhandkrabvisserij is het de bedoeling om zo min mogelijk onbedoelde vissoorten (bijvangst) te vangen. Door wolhandkrabfuiken te voorzien van ontsnappingsmechanismen voor vis, wordt bijvangst zoveel mogelijk voorkomen en kan het een duurzame visserij vormen. Het is echter nog niet bekend wat de daadwerkelijke omvang van bijvangst van de huidige wolhandkrabvisserij in de Waddenzee is en tijdens het monitoringsprogramma zal dit in kaart worden gebracht.

Het monitoringsprogramma gaat in oktober 2014 van start en zal doorlopen tot mei 2015, onder voorbehoud van verleende ontheffingen tijdens de gesloten tijd voor aalvistuigen.

Voor meer informatie:
Klaas Deen - Waddenacademie -  Klaas.Deen@waddenacademie.knaw.nl
Els van der Zee - Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek - Els.vanderzee@altwym.nl
Barbara Rodenburg - Vereniging voor Vaste Vistuigen Noord - TS31@goedevissers.nl.