Nieuw boek over de kust verschijnt 18 november 2014

DE NATUUR VAN DE KUST - tussen aangroei en afslag. Van de strijd tegen de elementen naar het spel met de elementen…

Cover boek Natuur van de kust

De natuur van de Nederlandse kust is de laatste tientallen jaren zeer sterk veranderd. De wind, de zee, het water en de mens zijn al eeuwenlang de kust afwisselend aan het opbouwen en afbreken. Een versneld stijgende zeespiegel, de aanleg en verzwaring van harde dijken, beplanting van zeereep en duinen, het weer laten stuiven van vastgelegde duinen en het kunstmatig opspuiten van zandsuppleties; dat zijn de processen en activiteiten die het werk doen. Maar waar gaat dit heen? Vooraanstaande Nederlandse duin- en kustonderzoekers bundelen hun kennis, ervaring en onderzoek van de afgelopen decennia in het nieuwe boek ‘de Natuur van de Kust’ van Uitgeverij Natuurmedia en de VBNE (vereniging van bos- en natuurterreineigenaren). Daarbij kijken ze ook hoe het beheer in de toekomst het meest effectief kan zijn.

Door de klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Als antwoord daarop zijn kustbeheerders andere vormen van kustlijnzorg gaan hanteren waardoor de duinontwikkeling in de afgelopen 25 jaar sterk  veranderd is. Vanaf de jaren negentig zijn miljoenen kubieke meters zand opgespoten op het strand en later ook op de vooroever. Dat stimuleerde de groei van de buitenduinen. Maar het veranderde dus ook de natuur. Duinen kustonderzoekers, samenwerkend in het OBN Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, belichten in dit boek hun onderzoek van de laatste jaren. Aan de orde komen de ecologische effecten van toegenomen luchtvervuiling (stikstofdepositie), zandsuppleties, dynamische zoetzoutgradiënten en diverse vormen van begrazingsbeheer. De onderzoeken worden gepresenteerd in de context van de geschiedenis van het Nederlandse kustlandschap en de sturende factoren die dit landschap hebben bepaald. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de verschillen tussen de drie onderdelen van de Nederlandse kust, namelijk het Waddengebied, de Hollandse kust en het Zuidwestelijke Deltagebied.

DE NATUUR VAN DE KUST – tussen aangroei en afslag
Evert Jan Lammerts & Anton van Haperen (OBN Deskundigenteam Duin- en Kustlandschap, red.) 91 pag. ISBN 9789082043686)
Prijs €24,45; tot 15 januari 2015 actieprijs: €19,45
Verkrijgbaar via boekwinkel en uitgeverij Natuurmedia: www.natuurmedia.nl