Nieuwe benoemingen Waddenacademie

De Raad van Toezicht* van de Waddenacademie heeft twee nieuwe directieleden van de Waddenacademie benoemd: Dr. Meindert Schroor als directielid met de portefeuille Cultuurhistorie en prof. dr. ir Pier Vellinga als directielid met de portefeuille Klimaat en Water. Beide benoemingen gaan op 1 oktober 2014 in.

Meindert Schroor. Foto: Zwanette Jager
Pier Vellinga. Foto: Sjerpy Joustra

Dr. Meindert Schroor (1955) is directeur van Bureau Varenius BV in Leeuwarden, een onderzoeks- en publiciteitsbureau op het gebied van de geografie en de cultuurhistorie van Nederland, dat zijn werkterrein voornamelijk in Noord en Oost Nederland heeft. Meindert Schroor heeft zijn sporen ruimschoots bewezen op het terrein van de cultuurhistorie, en heeft zijn kennis verspreid in een ongeëvenaarde stroom boeken, bronnenpublicaties en artikelen, waarvan een viertal is bekroond. Meindert Schroor is in september 2014 gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Rurale metropool: Bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795).

Prof. dr. ir. Pier Vellinga (1950) is hoogleraar met nationale en internationale bekendheid als deskundige op het gebied van klimaatverandering. Hij studeerde in 1975 af als civiel ingenieur aan de Technische Universiteit Delft en promoveerde in 1984 aan dezelfde universiteit. Van 1988 tot 1991 was hij Directeur Luchtkwaliteit en Directeur Nationale Klimaatprogramma op het Ministerie van VROM. In 1991 werd Vellinga benoemd tot hoogleraar met de leeropdracht Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast bekleedt Vellinga de leerstoel Aardsysteemkunde aan de Wageningen University in Wageningen.

Met de benoemingen van Vellinga en Schroor is de directie van de Waddenacademie weer voltallig en bestaat uit:
Prof. dr. Jouke van Dijk, voorzitter en portefeuillehouder Economie;
Dr. Hessel Speelman, vicevoorzitter en portefeuillehouder Geowetenchap;
Prof. dr. Pavel Kabat, directielid en portefeuillehouder Internationalisering;
Dr. Katja Philippart, directielid en portefeuillehouder Ecologie;
Dr. Meindert Schroor, directielid en portefeuillehouder Cultuurhistorie;
Prof. dr. ir. Pier Vellinga, directielid en portefeuillehouder Klimaat en Water.

De Waddenacademie is ingenomen met de twee nieuwe directieleden, aldus prof.dr. Jouke van Dijk, voorzitter van de directie: ‘Met het aantreden van Meindert Schroor en Pier Vellinga heeft de Waddenacademie twee wetenschappers van formaat aan zich weten te binden. We hebben er alle vertrouwen in dat zij een wezenlijke bijdrage zullen leveren aan de doelstelling van de Waddenacademie om de kennis over het waddengebied te vergroten’.

Voor meer informatie:
Voorzitter Prof.dr. Jouke van Dijk (jouke.van.dijk@waddenacademie.nl) of secretaris Klaas Deen (klaas.deen@waddenacademie.nl, tel. 0614401374)

*: Samenstelling Raad van Toezicht:
drs. Ed Nijpels (voorzitter)
drs. Greetje van den Bergh
Jaap Bos
drs. Jens Enemark
ir. Marius Enthoven
prof. dr. Taede Sminia