Opening Centre of Expertise Biobased Economy

Momenteel vindt er een overgang plaats van een samenleving die volop gebruik maakt van steeds schaarser wordende (fossiele) grondstoffen naar een samenleving die gebruik maakt van duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen. Deze overgang naar een meer 'biobased' economie brengt veranderingen met zich mee in onze manier van denken en werken.

Als lector Biobased Economy wil dr. Hans Derksen deze transitie ondersteunen door onderwijs te helpen ontwikkelen dat studenten in staat zal stellen een innovatieve rol te spelen op het snijvlak van landbouw, chemie en procestechnologie. Daarnaast speelt het lectoraat een rol bij het ondersteunen van de groeiende groep van bedrijven die duurzame, biobased oplossingen willen ontwikkelen.

Het Centre for Biobased Economy, dat begin 2012 van start ging, speelt hierin een centrale rol. Het is een samenwerkingsverband tussen het lectoraat Biobased Economy, Wageningen University en de overige HAO-instellingen. Hogeschool Van Hall Larenstein gaat hierbinnen de rol vervullen van een Centre of Expertise Biobased Economy, dat met name bedrijven en organisaties in Noord Nederland faciliteiten en hulp zal bieden om kennis op het gebied van biobased ontwikkelingen te ontplooien en te delen.

Op dinsdag 8 mei wordt het Centre of Expertise Biobased Economy officieel geopend in het gebouw van Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tevens zal dr. Hans Derksen zijn inaugurele rede houden als nieuwe lector Biobased Economy. Overige sprekers op deze dag zijn Ellen Marks, algemeen directeur Hogeschool van Hall Larenstein, Hans Konst, gedeputeerde van de Provinsje Fryslân, René Wijffels, directeur Centre for Biobased Economy en Martin Kropff, lid van de Raad van Bestuur Wageningen UR en het College van Bestuur Van Hall Larenstein.