Opinieartikel: Als de alarmbellen gaan rinkelen

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Katja Philippart, bestuurslid Ecologie van de Waddenacademie. Meetgegevens over de natuur in het waddengebied combineren is lastig, net als het afwegen van natuur-, socio-economische en andere belangen. Het WaLTER-programma en de Waddenbarometer moeten daarbij helpen.

 

Kust van Schiermonnikoog. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Wie op de dijk staat en naar de Waddenzee kijkt, ziet een voortdurend wisselend schouwspel van licht, golven en foeragerende vogels die af en aan vliegen. Het is de waardering voor deze veranderlijkheid in natuur en landschap die leidde tot de wens tot behoud van de Waddenzee, uitvloeiend in nationale en internationale afspraken om de natuurwaarden ervan te beschermen. Vanwege die natuurlijke dynamiek is de Waddenzee in 2009 uitgeroepen tot Werelderfgoed.
Een terugkerend discussiepunt bij de afspraken is het definiëren van natuurwaarden (wat willen we nu precies behouden) en het vastleggen van grenswaarden (hoeveel is genoeg, wat is te weinig). Voor het volgen van de natuurwaarden in de tijd zijn er meetnetwerken opgericht. Professionals en getrainde vrijwilligers verzamelen gegevens over aantallen vogels en zeehonden of over vierkante kilometers kwelder en mosselbanken. Deze meetwaarden vormen de basis voor de beoordeling of gemaakte afspraken al dan niet worden nagekomen.

Lees het volledige artikel Als de alarmbellen gaan rinkelen op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.