Opinieartikel: Weg met de Afsluitdijk?

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Jorryt Braaksma en Martijn Al, zelfstandig landschapsarchitecten. Wat zou er gebeuren als het IJsselmeer en het Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee?

Afsluitdijk. https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Het door de zee gevormde landschap krijgt zijn ziel terug. Zalmen zwemmen weer vanuit zee via de Rijndelta naar hun oude paaiplaatsen stroomopwaarts en er ontstaat een unieke brakwater-ecotoop van internationale waarde. De naar het achterland gekeerde Zuiderzeesteden richten zich weer naar zee en Almere en Lelystad krijgen een enorme impuls door de spectaculaire ligging aan een dynamische binnenzee. En bovenal biedt de getijdendynamiek de mogelijkheid om een wegzakkend landschap opnieuw te laten groeien.

Dit utopische toekomstbeeld is het resultaat van een ontwerpend onderzoek* naar de IJsselmeerregio, waarmee wij een lans willen breken voor een duurzamere omgang met de Nederlandse delta.

In het jaar 1932 werd de laatste opening in de Afsluitdijk gedicht, in het kader van de Zuiderzeewerken. Daarmee werd de Zuiderzee afgesloten van de Waddenzee. De Zuiderzeewerken behoren samen met de Deltawerken, die naar aanleiding van de watersnoodramp in 1953 werden uitgevoerd, tot een van de grootste waterhuishoudkundige ingenieursprojecten ooit uitgevoerd. De behoefte aan nieuwe landbouwgrond en het tegengaan van overstromingen vormden de belangrijkste reden voor uitvoering van de plannen van ingenieur en minister Cornelis Lely.

Lees het volledige artikel Weg met de Afsluitdijk? op de website van het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.

* Het resultaat van het onderzoek is t/m 9 juni te zien tijdens de expositie Weg met de Afsluitdijk? in Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad.