Opiniestuk over digitale informatievoorziening Wadden

Piet Feddema is scheidend programmamanager van InterWad. Hij geeft zijn persoonlijke mening over de bezuinigingen op waddenzee.nl. Eenvoudigere en goedkopere oplossingen lagen voor de hand, aldus Feddema.

Foto: Paul van Wijngaarden

Het tij keert en keert ....

De wereld verandert, het Wad verandert en Waddenzee.nl beweegt mee. Gedurende 15 jaar was het projectteam InterWad verantwoordelijk voor de informatievoorziening en communicatie van het overheidsbeleid en beheer van de Wadden. Het waren mooie jaren.

Gedurende die 15 jaar is het bezoekersaantal van Waddenzee.nl continu gestegen tot meer dan 3000 per dag en is een groot aantal projectwebsites ontwikkeld in opdracht van de waddenoverheden vertegenwoordigd in het Regionaal College Waddengebied zoals:

    Waddenzee Werelderfgoed
    Ik pas op het Wad
    Lancewad en Lancewadplan
    digitale discussieplatforms
    Werkend Wad
    Waddenacademie
    Bodemdaling Ameland.

Op basis van innovatieve principes zoals open source software en open data werden de Watlas, het Geoportaal en de WaddenBarometer de afgelopen vijf jaar ontwikkeld. InterWad was daarmee voorloper op het gebied van het delen van Wadden-kennis en het ontsluiten daarvan voor een breed publiek en specifieke doelgroepen. Hierbij werd samengewerkt met een groot aantal kennisinstituten in Nederland.

Halverwege dit jaar werd duidelijk dat de nieuwe Ministeries I&M en EL&I hun bijdragen aan InterWad met 80% wilden reduceren. De nieuwe versoberde website Waddenzee.nl, die half december dit jaar online is gegaan, bevat nu nog actueel nieuws en thematische informatie. Alle geografische informatie (Watlas en Geoportaal) en feiten en figuren over de toestand van de Waddenzee (WaddenBarometer), zijn niet meer op Waddenzee.nl te vinden. Internetgebruikers zullen hiervoor nu een groot aantal andere websites moeten raadplegen, voor zover deze informatie daar al beschikbaar is.

Meer van een afstand hiernaar kijkend kun je zeggen: jammer, maar iedereen moet in deze tijd bezuinigen. Vraag is echter of je in Nederland zoveel moet bezuinigen op kennis; kennis en onderwijs vormen de basis voor verdere ontwikkeling volgens o.a. Minister Verhagen van EL&I. De verbazing werd nog groter toen enkele maanden geleden het informatiehuis Marien van de Ministeries I&M en EL&I werd gepresenteerd:

Het doel van het Informatiehuis Marien is om de verschillende informatievragen van de mariene partners te bundelen en te vereenvoudigen. Daarnaast wil het Informatiehuis Marien de beschikbare gegevens over de Noordzee via één plek beschikbaar stellen. Zodat overheden en professionele gebruikers deze informatie beter kunnen vinden én hergebruiken.

Wat was eenvoudiger geweest dan de techniek en data van Waddenzee.nl te koppelen aan die van de Noordzee. De thematiek is vrijwel hetzelfde en de grenzen van de Waddenzee stoppen niet bij de zeegaten. Het wiel opnieuw uitvinden en daarmee investeringen teniet doen is een bekend en lastig fenomeen bij de overheid.

Een treffend voorbeeld is ook de Belastingdienst die recent een nieuwe website heeft gepresenteerd voor allerlei toeslagen die mensen ontvangen. Deze informatie zou echter al via de website MijnOverheid.nl automatisch naar burgers gestuurd kunnen worden. MijnOverheid.nl is hiervoor enkele jaren geleden door het Ministerie BZK in het leven geroepen, ondermeer met als doel dat overheden berichten en informatie rechtstreeks kunnen uitwisselen met burgers.

Samenwerking over de eigen grenzen heen vormt de basis van succes. In de Waddenzee gebeurt dit al eeuwen lang met het water uit de Noordzee.