Position paper over bruikbaarheid BBN modellen voor inschatting van cumulatieve effecten

Op verzoek van de Waddenacademie heeft ecoloog dr. Eelke Folmer in een position paper in kaart gebracht hoe Bayesian Belief Networks (BBN) gebruikt kunnen worden om cumulatieve effecten in de Waddenzee in te schatten.

Cover van het rapport van Eelke Folmer

BBN's zijn statistische modellen waarin op basis van data de onderlinge afhankelijkheid van verschillende variabelen op de kansverdeling op het zich voordoen van een mogelijke uitkomst gemodelleerd kan worden.

Om deze theoretische exercitie ook een praktische invulling te geven heeft Folmer het BBN-model, waarin nadrukkelijk zowel mogelijke ecologische gevaren als mogelijke economische voordelen worden meegenomen, toegepast op het zoutwinningsdossier in de Waddenzee, waarover de Waddenacademie recent een Position paper Zoutwinning heeft uitgebracht.

Op basis van zijn bevindingen met het zoutwinningsdossier concludeert Folmer dat de toepassing van het BBN-model, mits juist opgesteld en gekwantificeerd, een bruikbaar instrument is voor een betere inschatting van cumulatieve effecten in de Waddenzee. BBNs kunnen meer evenwichtige en integrale besluitvorming ondersteunen.

Download het position paper: The utility of Bayesian Belief Networks fot analysis of cumulative effects in de Wadden Sea (pdf 1 Mb).