Publicatie Visatlas Friesland

Binnenkort verschijnt de Fiskatlas Fryslân. Dit boek geeft van elke soort de actuele verspreiding, leefgebied en ecologie weer. Het naslagwerk is geschikt voor elke natuurliefhebber, sportvisser, waterbeheerder en ecoloog.

Cover Fiskatlas Fryslan

Fryslân kan met recht een waterrijke provincie genoemd worden; het Friese merengebied, de laagveenmoerassen en de slotenrijke polders in het veenweide- en kleiweidegebied kunnen beschouwd worden als wetlands van formaat. Het leven in de wereld onder water onttrekt zich echter grotendeels aan onze waarneming. In bijna alle wateren is vis te vinden, maar het ene water is het andere niet. Er zijn grote verschillen in de kwaliteit en de geschiktheid van het water voor vissen. De aanwezigheid van vissen zegt daarom iets over het water en de waterkwaliteit. Deze atlas werpt een blik onder water, voor zover dat betrekking heeft op het leven en de verspreiding van vissen.

Sinds de oprichting van Werkgroep Vissen­Onderzoek Friesland (wvof) in 2007 is er veel informatie over de verspreiding van vissen in Fryslân beschikbaar gekomen. Deze gegevens zijn nu gebundeld en vormen de basis van dit boekwerk. De atlas geeft van elke soort een beschrijving van de kenmerken, het leefgebied, de ecologie en een actueel en compleet beeld van de verspreiding in de provincie. De kennis over de zoetwatervissen in de Friese wateren en alles wat daarmee samenhangt is toegankelijk weergegeven.

De Waddenacademie heeft bijgedragen aan het verschijnen van de Fiskatlas Fryslân. De gegevens in de atlas zijn ook online beschikbaar via: http://www.friesland.vissenatlas.nl.

Hier is ook een Levende atlas met de verspreiding van de vissoorten in Friesland te vinden.

De Fiskatlas Fryslân kost € 25,-. U kunt de atlas nu alvast bestellen door een bestelling te plaatsen via de uitgever Bornmeer.

Op 3 juni organiseren het Biologysk Wurkferbân van de Fryske Akademy, de Fryske Feriening foar Fjildbiology en het Natuurmuseum Fryslân een avond over de publicatie van deze atlas.