Samenwerking hoger onderwijs krijgt in Fryslân impuls

Vrijdag 24 juni hebben 13 kennisinstellingen en 2 overheden het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF) ondertekend. Dit was in de aanwezigheid van een aantal nazaten van hoogleraren van de universiteit van Franeker. Met deze ondertekening hebben partijen de samenwerking om in Leeuwarden meer masteropleidingen en promotie-onderzoeksprojecten te realiseren bekrachtigd.

Ondertekenaars Hoger Onderwijs Akkoord Fryslân op 24 juni 2016. Foto: RUG.

Fryslân streeft naar een samenhangende keten van opleidingen vanaf basisonderwijs tot aan universitair onderwijs, de zogeheten ‘doorlopende leerlijn’. In het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân komen de afspraken rond samenwerking in opleidingen van hoger onderwijs samen. Het doel is om de Friese economie en kennisinfrastructuur te versterken wat moet leiden tot meer kennis, een versterkte regionale innovatiekracht met meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Het hoger-Onderwijsakkoord borgt daarnaast de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden.

De overeenkomst geeft het kader aan waarbinnen de samenwerking tot stand komt op basis van de eigen unieke en zelfstandige positie van de instellingen. In het HOAF zijn verder de ambities geformuleerd van partijen met name op het gebied op het gebied van stages, doorlopende leerlijnen richting associate degrees, (pre)masters, professionele masters, academische masters en (promotie)onderzoeksprojecten in aansluiting op economische speerpunten. Daarnaast willen partijen energie steken in het versterken van het academisch imago van Leeuwarden.
Ondertekenaars

Het Hoger-Onderwijsakkoord Fryslân werd ondertekend door bestuurders van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Wageningen University Research centre, NHL Hogeschool, Stenden University of Applied Sciences, Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Minerva Academie voor Popcultuur Hanzehogeschool Groningen University of Applied Sciences, Wetsus, Fryske Akademy, Waddenacademie, Dairy Campus, Medisch Centrum Leeuwarden,Tresoar, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Liefst drie universiteiten en één hogeschool met hun hoofdvestiging buiten Friesland ondertekenden dus mee. Hiermee aangevend dat ook voor niet Friese kennisinstellingen de kennis-infrastructuur hun na aan het hart ligt.

Lees het volledige bericht op de website van de Rijksuniversiteit Groningen.