Samenwerkingsovereenkomst maritiem onderwijs

Op 27 augustus werd op het stadhuis van Den Helder, in aanwezigheid van burgemeester Schuiling, een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de Maritime Campus Netherlands, NHL Hogeschool uit Leeuwarden en STC-Group uit Rotterdam waarin deze drie partijen hun intentie tot samenwerking op het gebied van het maritiem onderwijs bekrachtigen.

Hieraan ligt de overweging ten grondslag dat partijen van mening zijn dat zij een gezamenlijk belang
en een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben inzake:

  •  de kwaliteit en toegankelijkheid van het Nederlandse maritieme hoger beroepsonderwijs
  •  het kennis- en competentieniveau en de inzetbaarheid van de Nederlandse maritieme beroepsbevolking en
  •  de concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme sector.

Deze overeenkomst is een belangrijke stap in aansluiting op het Kennis en Innovatie Agenda (KIA-)
programma "Wind op zee" dat in juni is gepresenteerd door MCN, ATO, ECN, TNO, Imares en TU
Delft en het daarin beschreven Kenniscentrum "Werken aan Wind op Zee" dat nog dit jaar zal worden
opgestart.
Eerste doelstelling is het realiseren van een verticale structuur voor een beroepsscholengemeenschap voor het beroepsonderwijs op HBO en MBO niveau met opleidingsprogramma's voor beroepen in de Offshore Wind Energie onder regie van de NHL Hogeschool en STC-Group, met koppeling aan het WO-programma van de TUD.
Burgemeester Koen Schuiling is zeer ingenomen met de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen: "De onderwijsinstellingen beschikken over een schat aan kennis en ervaring. De samenwerking kan het realiseren van de doelstellingen van het hoger onderwijs op het gebied van het maritiem onderwijs versnellen en versterken".
Hier zal worden samengewerkt door verschillende partijen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, logistiek, operatie & monitoring, tests, training en faciliteiten en niet te vergeten onderwijs.
Het programma "Wind op zee" beschrijft een integrale aanpak vanuit kennis-, onderwijsinstituten en bedrijfsleven waarbij duizenden nieuwe banen worden gecreëerd. De hoogstaande Nederlandse kennis, opleiding en training, de sterke internationale positie van de Nederlandse offshore bedrijven en de geschikte havens geven Nederland een unieke kans. Die kans moeten worden benut.