SER Noord-Nederland: Noord-Nederland speelt nu al krachtige nationale rol in de ontwikkeling van bio-based activiteiten

Vermindering van uitstoot van CO2 is een hot item. Inmiddels is nationaal en internationaal duidelijk dat er niet één oplossing is voor het klimaatprobleem dat mede veroorzaakt wordt door de enorme CO2 uitstoot. Eén van de oplossingen, naast bijvoorbeeld opslag van CO2 (CCS) en offshore wind, is terug naar biologische grondstoffen: een bio-based economy. De SER Noord-Nederland vindt dat het noorden hier nu al een krachtige rol speelt en beschikt over sterke kaarten voor de toekomst.

 

Naar aanleiding van de adviesaanvraag "Bio-based Economy" van het inmiddels demissionair kabinet aan de landelijke SER, heeft de SER Noord-Nederland zich voorgenomen om door middel van een advies deel te nemen aan het maatschappelijke debat rondom dit mondiale thema en een noordelijke bijdrage te leveren voor het landelijke advies.

Op basis van een aantal criteria zoals een bestaande sterke economische positie, de aanwezigheid van sterke spelers, innovatievermogen en samenwerking binnen en tussen clusters is duidelijk dat geen andere regio beschikt over een dergelijke krachtige combinatie van een agro-, chemie-, energie- en kennissector gericht op vergroening van Nederland. Als Nederland besluit in het kader van klimaatbeleid ook krachtig in te zetten op een bio-based economy, ligt het voor de hand dat Noord-Nederland hierin nationaal een voortrekkersrol speelt.

Wil dit potentieel worden verzilverd, dan is het allereerst nodig dat het overkoepelende institutionele kader van onderop wordt versterkt om de vereiste kennis en samenwerking tussen de clusters optimaal bij elkaar te brengen. Hiervoor is jaarlijks volgens de raad ca. 10 miljoen euro nodig. Daarbij is het van belang dat partijen bereid zijn de regierol te spelen waar dit nodig is. Dit alles onder voorzitterschap van een aansprekende persoon met landelijke bekendheid op dit terrein. Ook herziening en stroomlijning van het proces van vergunningverlening voor bio-based initiatieven is een cruciale randvoorwaarde.

Daarnaast is het cruciaal dat er landelijk een prikkelsysteem wordt toegepast op basis waarvan spelers binnen de diverse sectoren worden geactiveerd zich op korte termijn nog sterker in te zetten op biobased activiteiten en daarop gerichte samenwerking. De SER Noord-Nederland acht goede kansen aanwezig om daarbij aan te sluiten bij de Europese gedachte tot het activeren van binnenlandse CO2-emissie reductie projecten in het MKB. Daartoe oppert de raad de instelling van een fonds, beschikbaar gesteld door de landelijke overheid, met een omvang van 100 miljoen euro per jaar. Een dergelijk bedrag zou, uitgaande van een prikkel ter omvang van 50 euro per ton CO2, circa 2 Megaton CO2 additionele emissiereductie moeten kunnen genereren. Noord-Nederland zou hierbij moeten worden aangewezen als demonstratiegebied voor hier op gerichte bio-based projecten. Met deze voorwaarden ziet de SER Noord-Nederland voor het noorden een toekomst als voortrekker weggelegd in de transitie naar een bio-based economy.

Het volledige advies kunt u vinden op: www.sernoordnederland.nl.

Meer informatie van de Waddenacademie in het thema Economie.