Van frustratie naar integratie, handelingsperspectieven voor Waddenzee

Zes jonge Waddenzee-onderzoekers constateerden in hun afzonderlijke promotie- en postdoc-onderzoek dat de relatie tussen kennis en beleid voor het Waddengebied niet optimaal is. Vanaf 2013 werken ze gezamenlijk aan handelingsperspectieven om kennis en beleid beter op elkaar aan te laten sluiten.

Cover Handelingsperspectieven

De aanname dat meer kennis automatisch tot beter beleid leidt en zelfs beleidsproblemen kan oplossen doen geen recht aan de complexe werkelijkheid die speelt in het Waddengebied. Zo wordt de aansluiting tussen kennis en beleid bemoeilijkt door een grote verscheidenheid aan betrokken partijen en onzekerheid over de effecten van menselijke activiteiten in het gebied. De handelingsperspectieven bieden handreikingen aan de hand van drie thema’s, om van frustratie naar integratie komen zodat kennis en beleid over de Waddenzee beter op elkaar aansluiten.

Bij het thema integratie worden integrale concepten, processen en systemen genoemd om de schotten tussen kennis en beleid te overbruggen. Het thema lerend vermogen bevat aanwijzingen voor leerprocessen en prikkels voor kennisuitwisseling. Het laatste thema ‘frustratie voorkomen’ gaat om meer aandacht geven aan reflectie en (anders) organiseren van tegenspraak. De handelingsperspectieven zijn sinds 2013 twee maal getoetst bij Waddenzee professionals zodat ze zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk.

De handelingsperspectieven worden gepresenteerd op woensdag 10 december op het 13e symposium van de Waddenacademie in Leeuwarden.

Download het rapport: Van frustratie naar integratie: Handelingsperspectieven om kennis en beleid over de Waddenzee beter op elkaar aan te laten sluiten (pdf 1Mb)

De onderzoekers worden gefinancierd door NWO-ZKO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, programma Zee- en Kustonderzoek) en de Waddenacademie. Zij werken voor Deltares, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor meer vragen over de handelingsperspectieven kunt u contact opnemen met één van de auteurs. Hun contactgegevens worden vermeld in het boekje Van frustratie naar integratie, handelingsperspectieven voor de Waddenzee.