Van Reiderland tot Texel: een reis door het Waddengebied

De Waddenacademie van de KNAW houdt zich bezig met de vraag over welke kennis we moeten beschikken om vorm te geven aan een duurzame toekomst van het Waddengebied. En door wie en op welke wijze zou die kennis kunnen worden vergaard?

 Als vanzelfsprekend richt de Waddenacademie zich op het bij elkaar brengen van de inzichten van wetenschappers en professionele kenniswerkers enerzijds en de inhoudelijke vragen van politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van non-gouvernementele organisaties anderzijds. Maar welke kennisvragen zouden bewoners en bezoekers van het gebied beantwoord willen zien? Welke voorstellingen hebben zij over een betekenis- en waardevolle toekomst van het gebied en over welke kennis denken zij te moeten beschikken om vorm hieraan te geven?

Deze vragen komen aan bod tijdens de reis van Jos Bazelmans door de Wadden, die begint op 16 maart in de gemeente Reiderland en eindigt op 5 april op het eiland Texel.

"Ik ga op bezoek bij boeren, dominees, ondernemers, studenten, toeristen, waterschappers, natuurbeschermers en vele andere gevestigden en buitenstaanders. Tussendoor spreek ik met vertegenwoordigers van wetenschap, beleid, politiek en praktijk waarvan ik weet dat ze tot in detail op de hoogte zijn van wat er in het Waddengebied speelt en wat de bewoners en bezoekers van het gebied bezig houdt".

De resultaten zullen worden verwerkt in de eerste onderzoeksagenda die de Waddenacademie zal presenteren op de eerstvolgende Waddentoogdag, 30 mei 2009, in Delfzijl.