“Verbind Werelderfgoedstatus Waddengebied met de Sustainable Development Goals van de VN”

Donderdag 5 november jl. vond een lezing met het thema 'Sociaal-Economische Waarde van het Waddengebied' plaats, georganiseerd door de Waddenacademie en SER Noord-Nederland. Tijdens de lezing gaf Greetje van den Bergh, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de Waddenacademie en voormalig voorzitter van de Nederlandse UNESCO commissie, haar visie op de waarde van het Werelderfgoed Waddengebied.

Lezing Greetje van den Bergh op 5 november in Groningen. Foto: Waddenacademie.
Dia World Heritage en sustainable development. Bron: UNesco website

Volgens Van den Bergh biedt het Werelderfgoedstatus het Waddengebied vijf voordelen én kansen:
•    Het is goed voor het imago van het Waddengebied
•    Het zorgt voor internationale erkenning van de unieke waarde
•    Het zorgt voor formeel commitment van de overheid
•    Het stimuleert wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling
•    En last but not least versterkt het het bewustzijn van de lokale bevolking: mensen zijn er trots op

In 2009 kreeg de Waddenzee  van UNESCO de Werelderfgoedstatus. Dat heeft de positie versterkt van organisaties die zich inzetten voor bescherming van de bijzondere geologische, ecologische en biologische waarden van het gebied, ook als wereldwijde schakel in de biodiversiteit.  Dat is belangrijk  als er conflicterende belangen zijn, betoogde Van den Bergh. “UNESCO geeft aan dat er een balans moet worden gevonden tussen de bijzondere waarden van de Waddenzee en  activiteiten als  visserij, scheepvaart, havens, toerisme, industrie, gas- en oliewinning. Zonder die bescherming winnen korte termijn- en financiële  belangen het  al snel van van ecologisch evenwicht en landschappelijke schoonheid.”

Internationaal voorbeeld
Naast duurzaam toerisme en cultuur ziet Van den Bergh ook de duurzaamheidsdoelen die de Verenigde Naties in september vaststelde als kans om de Werelderfgoedstatus sociaal-economisch optimaal te benutten. Daarvoor moeten de Nederlandse, Duitse en Deense overheid nog meer dan nu samen optrekken door een gezamenlijke visie en gezamenlijk beleid op te stellen en die eenduidig uit te dragen. “De duurzaamheidsdoelen gaan over verantwoorde voedselproductie, duurzame energie, behoud en herstel van wereldwijde ecosystemen en biodiversiteit in de context van klimaatverandering, en op die terreinen zijn in het hele Waddengebied al veel mooie initiatieven.” Ze noemt in dit verband de zilte teelt, maar ook duurzame visserij  en wetenschappelijke samenwerking rond ecosystemen.  “Het Waddengebied kan een internationaal voorbeeld worden van het vormgeven van die sustainable goals”, aldus Van den Bergh. Ze wijst er op dat de keus voor zo’n internationaal perspectief de invloed en het gezag van de sociaal-economische spelers in de regio vergroot. Nederland kan als voorzitter van de Trilaterale Waddenzee Samenwerking een krachtige trekker zijn voor die strategie. 

Overheid moet rol pakken
Van den Bergh pleit voor een stevige rol van de overheid, juist als het gaat om innovatie. “De sociaal-economische kansen van de Werelderfgoedstatus en duurzame ontwikkeling vragen om coherent beleid en een lange adem. Beleid waarin overheden, wetenschap en uitvoerders op basis van gedeelde visie in goed geregisseerd proces samen naar een doel toewerken. En waarbij we meer investeren in de kennisketen, van universiteit tot MBO. Pas dan kunnen de ‘problems of today the jobs of tomorrow’ zijn.”

Ook de landelijke overheid moet worden overtuigd van de kansen die er liggen: “De provincies, de gemeenten, de SER, het bedrijfsleven, de koepel- en natuurorganisaties moeten samen met kracht een gezamenlijke positieve visie uitdragen naar Den Haag. Dat vraagt om zelfbewustzijn, overtuigingskracht, continue en consistente informatie en professionele communicatie. Kortom: één verhaal.”

Lees de volledige tekst van de lezing van Greetje van Den Bergh (pdf 0,5 Mb).