Verkenning naar versterking vispopulatie in Waddenzee

Het Waddenfonds heeft de Waddenacademie gevraagd om een audit uit te voeren naar de vraag wat de meest effectieve maatregelen zijn om de vispopulatie in de Waddenzee te versterken.

Aanleiding hiervoor is dat het Waddenfonds in het recente verleden al diverse projecten  voor vismigratie heeft gesubsidieerd. Om tot een goede afweging te kunnen komen waar het zinvol is om als Waddenfonds bij te dragen aan vismigratieprojecten wil ze graag een aantal vragen beantwoord zien. De belangrijkste vragen die de Waddenacademie op basis van bestaande kennis in de audit zal proberen te beantwoorden zijn:

1.  In hoeverre zijn langjarige ontwikkelingen in bestanden van trekvissen in de Waddenzee beïnvloed door het opwerpen van barrières en het creëren van passages voor trekvissen langs de waddenkust?
2.  Wat is de ruimtelijke verdeling van trekvissen in de Waddenzee, en wat betekent dit voor de meest zinvolle en kansrijke locaties voor additionele vismigratieprojecten?
3.  Wat is het lot van trekvissen in de Waddenzee, en in hoeverre wordt dit beïnvloed door maatregelen (geleidelijke zoet-zoutovergangen, visvriendelijk sluisbeheer, visserij)?
4.  Wat zijn de kosten en baten van verschillende maatregelen t.b.v. verbeteringen in de populaties van trekvissen in de Waddenzee?

Bij de uitwerking van de audit zullen deskundigen en stakeholders op het gebied van vis(passages) worden betrokken en zal ICES (International Council for the Exploration of the Sea) het concept rapport beoordelen alvorens de audit in december aan het dagelijks bestuur ( DB) van het Waddenfonds zal worden gepresenteerd. De eindrapportage zal in het DB Waddenfonds van januari worden besproken. Op basis van de uitkomst van de audit kan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds bepalen of en hoe het waddenfonds opengaat voor projecten op het gebied van vismigratie.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de programmaregisseur Hans van Hilten van het Waddenfonds of met Katja Philippart die namens de Waddenacademie inhoudelijk aanspreekpunt is voor de uitvoering van de audit.
 
Voor meer informatie:
Hans van Hilten, Waddenfonds | hans.vanhilten@waddenfonds.nl | 058 – 233 90 20
Katja Philippart, Waddenacademie | katja.philippart@waddenacademie.nl | 0222 - 36 95 63