Verzilting als kans voor Nederland

In de serie opinieartikelen in het Friesch Dagblad, die op initiatief van de Waddenacademie tot stand komen is een artikel verschenen van Arjen de Vos, hoofd Onderzoek en Ontwikkeling, Zilt Proefbedrijf. Recent onderzoek toont aan dat er meer mogelijk is voor landbouw onder zilte omstandigheden dan vaak wordt aangenomen. Dit is vooral een kans om wereldwijd verzilte gebieden weer productief te maken en een bijdrage te leveren aan de voedselzekerheid.

Luchtfoto Zilt Proefbedrijf op Texel

In Nederland zijn veel kustgebieden en diepe polders gevoelig voor verzilting. De zeespiegel stijgt en het land zakt waardoor de zoute kweldruk groter en groter wordt. Vaak zijn het lokale zoute wellen die er voor zorgen dat het oppervlakte water van een veel groter gebied aan het verzilten is.
Op dit moment wordt deze verzilting vooral bestreden door alle watersystemen door te spoelen, zo wordt bijvoorbeeld water uit het IJsselmeer gebruikt om de watergangen van Groningen nog door te spoelen. Een duur en complex systeem maar zolang er voldoende water is werkt het.
Maar is er wel voldoende water? Op jaarbasis is er weliswaar een neerslagoverschot in Nederland maar in het teeltseizoen vaak niet. De meeste bodems hebben een grote buffer en de wortelzone zal niet zomaar uitdrogen en verzilten. Maar in een droge zomer komt het systeem onder druk te staan. Kortom, door een toenemende zoute kweldruk, drogere zomers, en de aanwezigheid van vele zoute wellen ontkomt de Nederlandse landbouw niet aan verzilting.

Wat zijn nu de mogelijkheden om de verzilting niet te bestrijden maar er juist gebruik van te maken? De meest voor de hand liggende oplossing is het gebruiken van zouttolerante gewassen. Als er gewassen en specifieke rassen zijn die beter tegen zout en er dus geen schade door zout optreedt, dan is dat het beste voorbeeld van adaptatie. Zo worden op het openlucht lab van het Zilt Proefbedrijf op Texel continue gewassen en rassen onderzocht op hun zouttolerantie. Nederlandse veredelaars beschikken over honderden rassen van één specifiek gewas en onderzoek heeft al aangetoond dat er verschillen in zouttolerantie tussen rassen bestaan.

Lokale oplossingen

Voor Nederland kunnen zouttolerante gewassen lokale oplossingen zijn die er voor zorgen dat het zoute water dus lokaal benut wordt en niet meer terecht komt in het hoofdwatersysteem. Hierdoor wordt het makkelijker om het beschikbare zoete water ook zoet te houden en hoeft er minder doorgespoeld te worden.

Door nu al te werken aan oplossingen voor Nederland, werken we ook aan een oplossing die wereldwijd een enorme impact kan hebben. Verspreid over de wereld is er ongeveer een miljard hectare verzilte grond en de Nederlandse kennis van zilte landbouw kunnen we daar direct toepassen. Zo groeien er al drie jaar zouttolerante aardappelen in Pakistan die in de Waddenregio als pootaardappelen zijn gekweekt. De Nederlandse aardappel veredelaars zien de kansen voor het ontwikkelen van zouttolerante rassen en nu proberen we de kansen ook zichtbaar te maken voor Nederlandse veredelaars van groenten. Zo is dit jaar de eerste zouttolerante wortel geïntroduceerd in Bangladesh.

Door nu serieus werk te maken van het identificeren van zouttolerante rassen, en zouttolerantie echt onderdeel te maken van veredeling, kunnen we als Nederland een unieke koppositie innemen.
Voor Nederland zelf zijn zouttolerante gewassen een goede, lokale innovatie die bijdraagt aan het klimaatbestendig maken van het watersysteem en de landbouw, en wereldwijd praten we over een enorme potentie om echt bij te dragen aan voedselzekerheid voor miljoenen mensen.
Wacht dus niet tot we echt geconfronteerd worden met verzilting en achter de feiten aanlopen, maar laten we de zilte landbouw snel ontwikkelen tot een volwaardig alternatief.

Het artikel 'Verzilting als kans voor Nederland verscheen' op 30 maart in het Friesch Dagblad.

Bekijk ook het overzicht van alle sinds mei 2011 verschenen opinieartikelen.